GDPR • registry • veřejné zakázky a další e-předpisy • nejvyšší čas na přípravu

Určeno pro: pracovníky veřejné správy, dodavatele softwaru apod.

Cílem semináře je informovat o zákonných povinnostech při výměně informací mezi orgány veřejné správy, občany a komerčními subjekty. Poznat práva a nároky v souvislosti s elektronickou komunikací. Uzavírat plnohodnotné licenční smlouvy.

Dne 19. září 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a související změnový zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úprava obsažená v zákoně proto zejména stanoví některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a požadavky na služby vytvářející důvěru a pravidla elektronického podepisování, elektronického pečetění a opatřování dokumentů elektronickými časovými razítky. Zákon rovněž stanovuje ministerstvo vnitra jako orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru. V zákoně není upravena elektronická identifikace, která bude řešena samostatně.

 • role spisové služby a správy dokumentů v organizacích z pohledu práva
 • správa a uchovávání digitálních dokumentů či s využitím mezinárodních standardů
 • digitální kontinuita a důvěryhodnost správy digitálních dokumentů ve veřejném i komerčním sektoru
 • vliv implementace nařízení eIDAS a prostředky k rozvoji elektronických služeb nejen ve veřejné správě
 • základní registry jako nástroj fungujícího e-Governmentu
 • vzorová licenční smlouva (orgán veřejné správy může software pro smlouvou určený účel užívat a dotvářet pro svoje potřeby, technologicky neutrální dodaná řešení, open source software)
 • diskuze: obecný příklon k elektronickému úřadování, nutnost spoléhat se na digitální dokumenty, rozdílné přístupy k vedení spisové služby elektronickou formou
 • Přihláška

  Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

  Daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

  Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 14. prosince 2017, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 16583
  Cena: 1 890 Kč Objednat