Abeceda DPH 2017

Autor: Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, Dis.

 • Kód produktu: 5685
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 368
 • Vazba: kroužková
 • ISBN: 978-80-7554-087-4
 • Vydání:4. aktualizované
 • Datum vydání: červen 2017
 • Vaše cena s DPH: 619 Kč
ks
  V prodeji

Tento praktický průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, navazuje na předchozí vydání. Publikace provází podnikatele nejen jeho povinnostmi při podnikání s místem plnění v tuzemsku, ale také v případě, že své aktivity rozvine v rámci obchodování se zeměmi Evropské unie nebo se třetími zeměmi.

Povinnosti podnikatele v souvislosti s daní z přidané hodnoty od A do Z

Popsány jsou jednotlivé kroky podnikatele při zahájení podnikatelských aktivit i postup v případě, splní-li podmínky pro povinnost registrovat se k dani podle zákona o DPH. Uvedeny jsou povinnosti podnikatele zvláště v případě první registrace a také následky, pokud podnikatel nesplní registrační povinnost, dále všechna úskalí při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, pokud nesplní lhůty podle zákona, při podávání dodatečných daňových přiznání i podávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH.

Elektronická komunikace, elektronická evidence tržeb (EET)

Čtenář díky knize pochopí, jak komunikovat se správcem daně, velká pozornost je věnována elektronické komunikaci. Nová kapitola je věnována elektronické evidenci tržeb (EET). V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb je od 1. 12. 2016 (1. fáze) uplatněna první snížená sazba daně u stravovacích služeb, od 1. 3. 2017 byla zahájena 2. fáze EET a okruh poplatníků se rozšířil.

Novelizace zákonem č. 243/2016 Sb.

V knize jsou zohledněny změny zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb. s účinností od 29. 7. 2016. Jedná se především o:

 • zrušení právní fikce osvobození od DPH při dodání zboží do svobodného pásma a při obchodování a poskytování služeb ve svobodném pásmu;
 • novou povinnost přiznat daň při nákupu zboží s místem plnění v tuzemsku od neusazené osoby, která není plátcem (této neusazené osobě nevzniká při prodeji zboží s místem plnění v tuzemsku plátci ani povinnost registrace za plátce);
 • úprava daňových dokladů pro plátce, kteří vyvážejí zboží (za daňový doklad je považován běžný daňový doklad a rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží je důkazním prostředkem o tom, že zboží bylo vyvezeno);
 • vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení a prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (v knize je uvedena aktuální informace GFŘ k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení).
V průběhu roku 2016 došlo k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, a sice od 1. 2. 2016 na dodání elektřiny nebo plynu obchodníkovi a od 1. 10. 2016 při poskytování elektronicky poskytnuté služby.

Novelizace zákonem č. 170/2016 Sb.

Dále jsou uvedeny změny zákona o DPH provedené novelou č. 170/2017 Sb. účinnou od 1. 7. 2017:

 • zrušení všech ustanovení, která se týkají společnosti (dříve sdružení);
 • upravena definice nového dopravního prostředku;
 • nové řešení nedoložené ztráty nebo zničení majetku;
 • problematika poukazů a voucherů;
 • upravují se daňové doklady u vývozu zboží (při podání ústního celního prohlášení prokazuje plátce vývoz zboží jinými důkazními prostředky);
 • nově zaveden institut nespolehlivé osoby;
 • rozšířeno ručení o platbu virtuální měnou.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?