Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Autor: Ing. Jiří Kadlec, Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Roman Sedlák, Ing. Jana Kunešová-Skálová, Ing. Pavel Vlach

 • Kód produktu: 5690
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 448
 • Vazba: kroužková
 • ISBN: 978-80-7554-068-3
 • Vydání:15. aktualizované
 • Datum vydání: únor 2017
 • Vaše cena s DPH: 649 Kč
ks
  V prodeji

Již 15. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. 1. 2017, především novelou zákona o účetnictví provedenou zákonem č. 221/2015 Sb. a novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. provedenou vyhláškou č. 250/2015 Sb.

Nejdůležitější zohledněné legislativní změny

Změny provedené výše uvedenými novelami se týkají zejména nové kategorizace účetních jednotek, stanovení povinnosti sestavování výkazu o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu či sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Autoři do publikace zapracovali první zkušenosti s aplikací nových předpisů do praxe.

Obsah publikace

Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví:

 • dlouhodobý majetek,
 • zásoby,
 • cenné papíry,
 • finanční majetek,
 • zúčtovací vztahy,
 • vlastní kapitál,
 • závazky,
 • úvěry,
 • odložená daň a rezervy,
 • náklady a výnosy,
 • účetní závěrka,
 • účetní a daňová soustava,
 • mezinárodní standardy finančního výkaznictví.

V těchto kapitolách jsou obsaženy změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, např. změna v účtování zásob vlastní výroby, úprava definice rezerv a úpravy účetních výkazů a změny v příloze k účetní závěrce.

Zaměření na praxi a praktický přínos

Autory knihy jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oblasti účetnictví, daní a auditu, proto jsou teoretická východiska jednotlivých kapitol doplněna řadou konkrétních příkladů z jejich praxe. Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale prospěšné rady zde najdou i zkušení účetní, jednak v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují, a také v oblastech, kterých se týkají legislativní změny.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?