Daně z příjmů 2016 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Autor: Jiří Dušek

 • Kód produktu: 89892
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 208
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0036-1
 • Běžná cena s DPH: 298 Kč
 • Sleva: 12%
 • Ušetříte: 36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 262 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již jedenáctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních z příjmů. Výstižnými a stručnými schématy a praktickými daňovými a účetními tabulkami se dotýká i dalších souvisejících oblastí nezbytných pro podnikání. Publikace řeší rezervy na likvidaci solárních panelů, změny u soukromého životního pojištění, finanční leasing, směnu, pojistné události na konci roku, nájmy, narovnání, mzdové exekuce, právní odpovědnost právnických osob, předčasné užívání a zkušební provoz, přehled cenných papírů, přehled zdanění neziskových subjektů apod. Tuto praktickou pomůcku využívají v praxi podnikatelé, stejně jako účetní, auditoři, daňoví poradci a finanční úřady při kontrolní činnosti.

OBSAH:Úvod

Přehledy

Tabulky

Příloha č. 1 – Co je a co není samostatnou věcí v budovách a stavbách

Příloha č. 2 – Restituce, transformace

Příloha č. 3 – Protokol o likvidaci zásob

Příloha č. 4 – Výplata podílů na zisku

Příloha č. 5 – Finanční majetek – účtování a oceňování v roce 2015

Příloha č. 6 – Úvěr – přehled plateb

Příloha č. 7 – Poradenská pracoviště ČSÚ

Příloha č. 8 – Párné pojmy v novém občanském zákoníku

Příloha č. 9 – Zdaňování neziskových subjektů v roce 2015

---

Seznam přehledů:

Informace k daním

Soustava daní

Vždy mějte na paměti

Daňové souvislosti

Co je a není daňovým nákladem

Výdaje (náklady) FO

Paušální výdaje

Výdaje paušálem u FO

Spolupracující osoby (§ 13)

Nedaňový náklad – nedaňový výnos

Opravy základu daně (§ 23)

Dodatečné vyměření daně

Daň stanovená podle pomůcek

Daň vybíraná srážkou (§ 38d)

Srážková daň z příjmů daňových rájů

Solidární zvýšení daně a zálohy

Zdanění nerezidentů v ČR

Daně a poplatky

Závazné posouzení

Úrok z prodlení

Posečkání, prominutí daní a příslušenství

Evidence plateb v hotovosti

Brutace (§ 38s)

Některé daňové věci

Věcná břemena

Směna

Narovnání

Výzkum a vývoj

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

Pojistná událost (na konci roku)

Zdanění důchodu a penzí

Zdanění dluhů (§ 23/3/a/12)

Uplatnění daňové ztráty

Období pro daň

Zálohy na daň z příjmů (§ 38a)

Výše záloh daně z příjmů (§ 38a)

Hospodářský rok

Přechod na hospodářský rok

Minimum daňové optimalizace

Dohody o provedení práce od 1. 1. 2014

Závislá práce x švarcsystém od 1. 1. 2012

Zaměstnanec – zaměstnavatel

Zaměstnanecké benefity

Výhodnost zaměstnaneckých benefitů

Rekvalifikace

Prohlubování a zvyšování kvalifikace

Motivační příspěvek studentům (§ 24/2/zu)

NSK (Národní soustava kvalifikací)

Náhrada mzdy za neschopnost

Stravování

Pití na pracovišti

Motivační pojištění

Motivační pojištění § 25/1/zn

Slevové karty (§ 24/2/zd)

Evidence jízd

Paušální výdaj na dopravu

Výdaje na reklamu

Výdaje na reprezentaci

Reklamní předměty

Tiché víno – reklamní předmět

Reklamní soutěže a reklamní slosování

Ekologické zdroje energie (platnost do 2010)

Ekologické zdroje energie od 1. 1. 2011

Vypořádání majetkových podílů z transformace družstev

Nezaplacené zdravotní a sociální pojištění

Manka a škody daňově

Co není daňovou škodou (§ 25/2)

Prokazatelně provedená likvidace zásob (§ 24/2/zg) od 1. 1. 2008

Škoda na cizím majetku

Bezúplatné plnění – limity – uznatelnost

Bezúplatné plnění daňově uznatelné

Komu a na co lze daňově darovat

Bezúplatná plnění na živel

Obdarovaný

Odměny dárcům krve

Členské příspěvky právnickým osobám

Profesní komory s povinným členstvím

Daňové přiznání FO

Oznámení o osvobozených příjmech FO

Domácnost

Služby péče o dítě v dětské skupině

Bytová potřeba (§ 15/3)

Nahodilý příjem (§ 10)

Nezaplacené náklady v DE

Předčasné ukončení zemědělské činnosti FO

Přechod z daňové evidence na účetnictví

Úmrtí podnikatele

Vyřazení motorového vozidla FO z OM

Jednatelé a společníci s. r. o.

Zdanění podílů na zisku a převodu podílů

Podmínky pro zdanění podílů

Spojené osoby (§ 23/7)

Cena obvyklá – definice

Cena obvyklá (např. § 23/7)

Kdy lze úroky daňově od FO

Výprosa – výpůjčka – zápůjčka – úvěr

Bezúročné i úročené půjčky

Soukromé životní pojištění (§ 6)

Soukromé životní pojištění (§ 15)

Finanční náklady (§ 25/1/w)

Seznam přehledů:

Rychlý výpočet pro § 25/1/w

Vstupní cena majetku u FO (§ 29)

Odpisování majetku

Odpisové skupiny

Mimořádné odpisy (§ 30a)

Odpisy HM k výrobě sluneční energie (§ 30b)

Pěstitelské celky

Zvířata

Nehmotný majetek

Co není nehmotným majetkem

Odpisování nehmotného majetku (§ 32a)

Nehmotný majetek limity

ISO

Zřizovací výdaje

Goodwill

Dotace

Preferenční limity (kvóty)

Odpisování movitých věcí

Movité věci a zvířata

Soubor majetku

Komponentní odpisování

Výhrada vlastnictví

Předčasné užívání, zkušební provoz

Povinné předání majetku – vyvolaná investice

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Vstupní cena a technické zhodnocení (TZ)

TZ hrazené nájemcem

Odkup pronajímaného majetku nájemcem

Převod TZ na pronajímatele

Vstupní cena u pronajímatele

Výdaje nad rámec nájemného

Příjmy z prodeje hmotných movitých věcí (§ 4/1/c)

Pořízení majetku na úvěr

Finanční leasing (§ 21d)

Finanční leasing – doby odpisování

Odpisování nájemce u FL

Daňový výpočet FL

Odkoupení předmětu FL

Neodkoupení předmětu FL

Opravné položky pohledávek

Odpis pohledávky u dlužníka (§ 24/2/y)

Daňově výhodné vyřazení pohledávky

Vyřazení pohledávky do 30 000 Kč

Výše daňových opravných položek pohledávek

Postup vyřazení pohledávky

Postoupení pohledávek

Rezervy na opravy

Výše a výpočet rezervy na opravy

Rezervy – možné ukončení (ZoR § 7/4, 6)

Rezervy na likvidaci solárních panelů

Svěřenecký fond

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

Trestní odpovědnost právnických osob (zákon č. 418/2011 Sb. od 1. 1. 2012)

---

Seznam tabulek:

100 Základní schéma listu tabulky

102 Úrok z prodlení podle občanského zákoníku

103 Míra inflace

105 Státní dluh české republiky

110 Poplatky

120 Sazby DPH

160 Sazby zákonného pojištění odpovědnosti

190 Dny pracovního klidu

192 Letní čas

211 Stravné při tuzemských pracovních cestách od 1. 1. 2007

215 Daňový limit stravování

256 Průměrné ceny pohonných hmot – pro zaměstnance od 1. 1. 2007 – od 1. 1. 2009 i pro podnikatele

259 Sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel (od 1. 1. 2007)

310 Sazba daně z příjmů právnických osob (podnikatelé)

315 Srážková daň

342/08 Měsíční daň z příjmů ze závislé činnosti běžná 2008 až 2014

Měsíční zálohová daň se solidární daní

350 Technické zhodnocení

360 Výdaje procentem z příjmů u FO

362 Sleva na dani u FO od 2006

380/08 Penzijní a životní pojištění od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2014

560 Poměrná část dovolené na zotavenou

570/14 Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy 2014

570/15 Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy 2015

570/16 Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy 2016

710 Sazby sociálního a zdravotního pojištění

715 Maximální vyměřovací základ soc. zdr. pojištění

720 Minimální mzda

721 Přepočet minimální hodinové mzdy

740 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů

750 Invalidní daň a průměrná mzda


Chcete se na něco zeptat?