Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od A do Z v účetní praxi vybraných účetních jednotek v účetním období 2018

Určeno pro: účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)

Program semináře:

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení související s dlouhodobým majetkem

 • významnost informace, dlouhodobost
 • klasifikace majetku
 • oceňování majetku • pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, 1 Kč, reálná hodnota
 • odpisování majetku
 • inventarizace majetku

vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

 • obsahové vymezení položek rozvahy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
 • pořízení majetku
 • nedokončený majetek
 • uvedení do užívání
 • syntetické • analytické • podrozvahové účty

účetní metody

 • oceňování dlouhodobého majetku • náklady s pořízením související • transfery • náklady, které nesouvisí s pořízením majetku - oprava, údržba, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, prodej, bezúplatný převod, darování
 • odpisování majetku • účetní odpisy • vyřazení • likvidace majetku
 • opravné položky

vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů • ustanovení týkající se dlouhodobého majetku

 • základní pojmy např. prvotní inventura, rozdílová inventura, zjednodušená inventura
 • inventarizační činnosti • inventarizační komise • plán inventur
 • fyzická, dokladová inventura
 • inventurní soupis • dodatečný inventurní soupis • zjednodušený inventurní soupis
 • inventarizační identifikátor
 • inventarizace vybraného majetku

české účetní standardy č. 701 až 710 • vybrané postupy účtování platné pro účetní období 2018 související s dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem

příklady postupů účtování

diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15347
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat