Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od A do Z v účetní praxi vybraných účetních jednotek v účetním období 2018

Určeno pro: účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)

Program semináře:

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení související s dlouhodobým majetkem

 • významnost informace, dlouhodobost
 • klasifikace majetku
 • oceňování majetku • pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, 1 Kč, reálná hodnota
 • odpisování majetku
 • inventarizace majetku

vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

 • obsahové vymezení položek rozvahy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
 • pořízení majetku
 • nedokončený majetek
 • uvedení do užívání
 • syntetické • analytické • podrozvahové účty

účetní metody

 • oceňování dlouhodobého majetku • náklady s pořízením související • transfery • náklady, které nesouvisí s pořízením majetku - oprava, údržba, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, prodej, bezúplatný převod, darování
 • odpisování majetku • účetní odpisy • vyřazení • likvidace majetku
 • opravné položky

vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů • ustanovení týkající se dlouhodobého majetku

 • základní pojmy např. prvotní inventura, rozdílová inventura, zjednodušená inventura
 • inventarizační činnosti • inventarizační komise • plán inventur
 • fyzická, dokladová inventura
 • inventurní soupis • dodatečný inventurní soupis • zjednodušený inventurní soupis
 • inventarizační identifikátor
 • inventarizace vybraného majetku

české účetní standardy č. 701 až 710 • vybrané postupy účtování platné pro účetní období 2018 související s dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem

příklady postupů účtování

diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15348
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat