Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • zaměstnání malého rozsahu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Program semináře:

 • právní úprava dohod o provedení práce
 • náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ • prodlužování dohod
 • skončení DPP a DPČ
 • délka směny
 • odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 • právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
 • zápočtový list u DPP a DPČ
 • výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 • zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 • vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ • oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání
 • zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění • povinnost respektovat minimální vyměřovací základ
 • kdy neplatí minimální vyměřovací základ : u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání
 • vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ • vznik a zánik účasti na pojistném
 • příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 • odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb. • podmínky ZMR • ohlašovací povinnosti vůči OSSZ • účast na NP a odvod pojistného • ZMR u dohody o pracovní činnosti • ZMR u pracovního poměru • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů. • dávky nemocenského pojištění u ZMR • rozhodné období u ZMR • změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. ( ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období • souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou • souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci
 • nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ • podmínky
 • odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ • minimální mzda
 • obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
 • odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ
 • diskuze a odpovědi na dotazy

 

 

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. září 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15309
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat