Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi (5. akt. vyd.)

Autor: Petra Růčková

 • Kód produktu: 89819
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 160
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5534-2
 • Datum vydání: září 2015
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Důraz je kladen na nejužívanější metodu, a to analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí této publikace praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledků finanční analýzy. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru. Publikaci je možné použít jako základní studijní literaturu na středních a vysokých školách, ale je určena také pro širokou podnikatelskou veřejnost. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci.OBSAH:Úvod

1. Co je finanční analýza a k čemu slouží?

2. Zdroje informací pro finanční analýzu

2.1 Rozvaha

2.1.1 Aktiva – majetek firmy

2.1.2 Pasiva – zdroje financování firmy

2.1.3 Kapitálová struktura

2.1.4 Možná úskalí při analýze rozvahy

2.2 Výkaz zisku a ztráty

2.2.1 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků

2.2.2 Vzájemná provázanost a vypovídací schopnost základních účetních výkazů

3. Metody finanční analýzy

3.1 Metody elementární analýzy

3.2 Moderní metody finanční analýzy

3.3 Ekonomická přidaná hodnota (EVA)

4. Analýza poměrovými ukazateli

4.1 Ukazatele likvidity

4.2 Ukazatele rentability

4.3 Ukazatele zadluženosti

4.4 Ukazatele aktivity

4.5 Ukazatele tržní hodnoty

4.6 Ukazatele s využitím cash flow

4.7 Shrnutí poměrových ukazatelů

5. Souhrnné indexy hodnocení

5.1 Pyramidové soustavy ukazatelů

5.2 Soustavy účelově vybraných ukazatelů

5.3 Bankrotní modely

5.3.1 Altmanův model

5.3.2 Model IN – Index důvěryhodnosti

5.3.3 Tafflerův model

5.3.4 Bonitní modely

6. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení

6.1 Východiska finančního plánování

6.2 Plánované cíle spojené s fungováním firmy

6.2.1 Dlouhodobé finanční plánování

6.2.2 Krátkodobé taktické plánování

7. Praktický příklad komplexní finanční analýzy na úrovni podniku

7.1 Analýza rozvahy

7.1.1 Vertikální analýza rozvahy

7.1.2 Horizontální analýza rozvahy

7.2 Analýza výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow

7.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty

7.2.2 Horizontální analýza výkazu cash flow

7.3 Poměrová analýza

7.3.1 Ukazatele likvidity

7.3.2 Ukazatele rentability

7.3.3 Ukazatele zadluženosti

7.3.4 Ukazatele aktivity

7.4 Souhrnné indexy hodnocení

7.4.1 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy

7.4.2 Index důvěryhodnosti IN

7.4.3 Altmanův index

7.4.4 Tafflerův model

7.4.5 Kralickův Quicktest

7.5 Ekonomický normál

7.6 Spider analýza

Závěr

Přílohy

Literatura

Chcete se na něco zeptat?