Inventarizace majetku a závazků • důležitá příprava na účetní závěrku

Určeno pro: účetní, ekonomické pracovníky, pracovníky účetních a poradenských společností, pro majitele firem - podnikatele

 • Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
 • výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
 • vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - č. 270/2010 Sb., ve znění změn od 1. 1. 2016 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
 • prováděcí předpisy (vyhlášky: č. 500, č. 504, č. 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
 • Obsah a forma vnitřních norem na provádění inventarizací
 • co vše musí obsahovat vnitřní předpis k provádění inventarizací
 • návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: Vyhláška č. 155/1971 Sb., Vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění
 • reakce na rozvoj informačních technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
 • úzká provázanost na harmonogram roční účetní závěrky
 • přípravné práce a harmonogram inventarizací majetku a závazků
 • průběh inventarizací
 • vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů
 • Proúčtování inventarizačních rozdílů • praktické příklady
 • účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
 • proúčtování záměn • správná dokumentace a proúčtování
 • problematika přirozených úbytků zásob • sestavení speciální normy
 • daň z přidané hodnoty a manko • v rámci norem/nad normu
 • věcné a formální náležitosti • průkaznost celkové dokumentace
 • Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
 • specifika u aktiv • odepisovaná, neodepisovaná
 • specifika u pasiv
 • majetek cizí • v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
 • majetek zapůjčený a vypůjčený • příklady z praxe
 • Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
 • formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
 • zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku • reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
 • ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů • podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
 • vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
 • příklady z praxe k provedení inventarizací
 • Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací • poznatky z praxe
 • nedostatečná připravenost
 • neprůkaznost inventarizací
 • neúplnost inventarizací
 • proúčtování inventarizací • úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
 • možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací
 • diskuze • odpovědi na dotazy • závěr

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16869
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat