Jak se vypořádat s inventurními rozdíly pro rok 2018 • novela inventarizační vyhlášky

Určeno pro: vedoucí pracovníky, účetní a ekonomy ÚSC a p.o.

 • stručná rekapitulace předpisů pro rok 2018 • novela inventarizační vyhlášky, cíle inventarizace
 • nejčastější chyby, které se stále vyskytují při inventarizaci i po účinnosti inventarizační vyhlášky
 • vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci • dle vnitřního kontrolního systému
 • prvotní a rozdílová inventura • doporučené postupy
 • plán inventur a harmonogram účetní závěrky za rok 2018 • zapracování rozhodného dne
 • inventarizační komise • určení zodpovědnost členů komisí
 • realizace fyzických a dokladových inventur • možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci
 • jak v roce 2018 správně provést inventuru účtu 403 – investiční transfery
 • příklady inventarizačních evidencí • inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů • pomocná evidence a jiná evidence
 • příklady zúčtovatelných rozdílů včetně inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci
 • příprava účetních záznamů
 • zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů
 • kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů
 • kontrola správnosti odpisového plánu• stručná rekapitulace ČÚS č. 708 • zůstatková hodnota • počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku • zbytková hodnota
 • ověření fyzické existence majetku • inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího
 • provedení dokladové inventury • příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky • příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody
 • inventurní soupisy • dodatečné inventurní soupisy a zjednodušené inventurní soupisy • příklady příloh inventurních soupisů • rozšířené nároky na komentáře • podpisové záznamy zodpovědných osob
 • definice inventarizačních rozdílů, definice zúčtovatelných rozdílů • příklady nejčastěji zjištěných rozdílů • kdy odvést DPH ze zjištěných rozdílů • stanovisko MFČR k novele zákona o DPH
 • rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání • odpovědnost za zjištěné rozdíly • náhrady škod • informace v inventarizační zprávě
 • příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu
 • Inventarizační zpráva • příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16903
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat