Mzdové účetnictví 2016 - praktický průvodce

Autor: Václav Vybíhal a kolektiv

 • Kód produktu: 89890
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 464
 • Vazba: kroužk., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0032-3
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 449 Kč
 • Sleva: 12%
 • Ušetříte: -54 Kč
 • Vaše cena s DPH: 395 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2016 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn.

Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory. Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku. Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů.OBSAH:Předmluva

Seznam použitých zkratek

1. Role mzdových účetních ve firmě

2. Pracovní právo a zaměstnanost

2.1 Právní předpisy

2.2 Pracovněprávní vztahy

2.3 Vznik pracovního poměru

2.4 Změny pracovního poměru

2.5 Skončení pracovního poměru

2.6 Práce konané mimo pracovní poměr

2.7 Pracovní doba

2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

2.9 Překážky v práci

2.10 Zaměstnanost

3. Mzdová problematika

3.1 Právní předpisy

3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn

3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků

3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění

3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu

3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období

3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých

dalších organizacích a orgánech

3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2015 a 2016

4. Veřejné zdravotní pojištění

4.1 Právní předpisy

4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění),

volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce

4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného

4.4 Povinnosti pojištěnců

4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu

4.6 Pojistné

5. Pojistné na sociální zabezpečení

5.1 Právní předpisy a charakteristika

5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období

5.3 Poplatníci pojistného

5.4 Vyměřovací základ

5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného

5.6 Sankční platby

6. Důchodové pojištění

6.1 Právní předpisy

6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění

6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP – evidenční listy

důchodového pojištění)

6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů

6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP

6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění

6.7 Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k poživatelům důchodů

6.8 Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance

6.9 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění

6.10 Dávky důchodového pojištění

6.11 Důchody po vstupu ČR do EU

7. Nemocenské pojištění

7.1 Právní předpisy a charakteristika

7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců

7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ

7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období

7.6 Vyloučené dny

7.7 Dávky nemocenského pojištění

7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění

7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění

7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti

7.11 Vyplácení dávek

8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

8.1 Příjmy ze závislé činnosti

8.2 Funkční požitky

8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti

8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec

8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně

8.6 Příjmy od daně osvobozené

8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků

8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

8.9 Nezdanitelná část základu daně

8.10 Slevy na dani

8.11 Ostatní slevy na dani

8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus

(§ 35c a 35d zákona)

8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění

9. Náhrady cestovních výdajů

9.1 Právní předpisy

9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní

náhrady náležejí)

9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad

9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře

9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů

9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře

9.7 Paušalizace náhrad

9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů

10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím

10.1 Právní předpisy

10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci

10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev

10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění

10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům

10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335)

10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

11. Státní sociální podpora

11.1 Právní předpisy

11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek

11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování

12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi

12.1 Právní předpisy

12.2 Pojmový aparát dávek

12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi

13. Státní sociální péče

13.1 Právní předpisy

13.2 Dávky pěstounské péče

13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením

13.4 Příspěvek na péči

14. Přílohy

15. Literatura

Chcete se na něco zeptat?