Poskytování cestovních náhrad 2019

Určeno pro: vedoucí zaměstnance, personalisty, podnikatele, daňové poradce, pro všechny, kteří se s problematikou poskytování cestovních náhrad zabývají

Cíl semináře: seznámit účastníky s platnou právní úpravou pro poskytování cestovních náhrad. Výklad zákonné úpravy vychází mimo jiné i z nedostatků zjištěných kontrolními orgány, a současně je doporučen správný zákonný postup na konkrétních příkladech. Posluchači budou seznámeni s právními úpravami týkající se poskytování cestovních náhrad, s provádějícími právními předpisy. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. ledna 2014, zcela novým způsobem a na zcela odlišných principech uplatňuje soukromé právo, do kterého pracovní právo náleží, a je jeho nedílnou součástí. S účinností zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, v části šedesátésedmé, je zpracována úprava zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Program:

 • platné prováděcí právní předpisy rozhodné pro poskytování cestovních náhrad v roce 2019
 • základní principy zákoníku práce, které jsou východiskem pro poskytování cestovních náhrad
 • informace o okruhu osob, kterým je lze poskytovat
 • další zákonné doporučené postupy pro zaměstnavatele v oblasti cestovních náhrad
 • charakteristika zákonné úpravy pro poskytování cestovních náhrad vycházející ze základních principů zákoníku práce, včetně výkladu ve vztahu k zásadám "co zákon nezakazuje, to dovoluje" a zajištění "rovného zacházení" se zaměstnanci
 • výklad se zaměřuje na správný postup zaměstnavatele při sjednávání místa popřípadě více míst výkonu práce, včetně pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad
 • vliv sjednaných míst výkonu práce a pravidelného pracoviště pro poskytování cestovních náhrad • zákonná změna k rozsahu místa pravidelného pracoviště
 • správný postup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad při vyslání zaměstnance na pracovní cestu a cestovní náhrady při vyslání mimo pravidelné pracoviště
 • odlišný přístup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. nepodnikatelskou sféru
 • zdůraznění jednotlivých institutů se vztahem cestovních náhrad k daňovým předpisům a povinnosti plateb pojistného
 • právní úprava pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách především se zaměřením na nároky na stravné, krácení stravného popř. jeho nevyplácení ve vztahu k principu rovnosti a hospodárnosti • souběh stravného a úhrady za stravování
 • jízdní výdaje a předplatní jízdenka • náhrady zaměstnance při použití vlastního vozidla • informace o způsobu výpočtu této náhrady
 • výdaje spojené s ubytováním • doklady o ubytování
 • nutné vedlejší výdaje s příklady • uvedení nejčastějších chyb a omylů vycházejících z praxe
 • přehled o možnosti přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance s uvedením jednotlivých příkladů • včetně stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady po takovémto přerušení pracovní cesty
 • náhrady výdajů a práva zaměstnance na cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách • aktuální sazby zahraničního stravného, jeho krácení, popř. nevyplácení • zdůraznění správného postupu pro zaměstnavatele při poskytnutí stravného za tuzemskou část zahraniční pracovní cesty
 • jak postupovat s měnou zahraničního stravného při dohodnuté změně měny • kursy a kursové rozdíly včetně přepočtu na dohodnutou měnu
 • zákonná povinnost zaměstnavatele poskytovat zúčtovatelné zálohy pro účely pracovních cest • upozornění na způsoby jejího poskytnutí • použití směnného kurzu ČNB pro přepočty z Kč na cizí měnu • přepočty záloh na zahraniční stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na dohodnutou cizí měnu popř. českou měnu
 • jak postupovat při vyúčtování poskytnuté zálohy na pracovní cestu • zaokrouhlování při konečném vyúčtování
 • termíny pro vyúčtování ve vztahu k nárokům zaměstnanců
 • neplatnost právních úkonů, kterými se zaměstnanci vzdávají svých práv
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15383
Cena: 2 390 Kč Objednat