Praktikum pro personalisty a mzdové účetní • dvoudenní seminář

Určeno pro: pro personalisty a mzdové účetní • aplikační dvoudenní seminář ( 24.5. a 25.5.2018 )

Cíl: na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. Program semináře je rozložen tak, že se ho mohou účastnit zájemci jen jeden den, např. personalista – první den, mzdová účetní – druhý den.

Program semináře:

1. den: • 24. květen 2018 • 9.00 - 14.30 hod.

 • zákoník práce • předsmluvní povinnosti • závislá práce, nelegální práce • sankce za umožnění nelegální práce • vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. • názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů • pracovnělékařské služby od 1. 11. 2017 • zásadní změny – obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb • nově výpisy z dokumentace • vstupní lékařské prohlídky, dohlídky pracovišť, periodické prohlídky, mimořádné prohlídky, prohlídky zaměstnanců pracujících v noci, výstupní pracovnělékařské prohlídky • možné sankce v této oblasti • kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice
 • povinnosti zaměstnavatele • co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • zkušební doba • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů
 • ukončení pracovního poměru • doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru • dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • dovolená v roce 2018 a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku • výměra dovolené • plány dovolené • nařizování dovolené • celozávodní dovolená • čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny, převod dovolené z roku do roku • čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené • mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby • změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené • vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy • náhrady škody – obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti • odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání – doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody • nařízení vlády č. 170/2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech – platí i nadále
 • zákon o zaměstnanosti v roce 2018 – zásadní změny v zákoně o zaměstnanosti v průběhu roku 2017 od 1. 4., 1. 8. a v roce 2018, v oblasti nekolidujícího zaměstnání, agenturního zaměstnání a náhradního plnění • sankce za porušení povinností vyplývající pro zaměstnavatele ze zákona o zaměstnanosti.
 • GDPR • Zákon o ochranně osobních údajů

2. den: • 25. květen 2018 • 9.00 - 14.30 hod.

 • mzdová problematika v roce 2018 • povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců • minimální mzda od roku 2018 a dopady této změny do dalších právních předpisů – Zákoník práce, zdravotní pojištění, Zákon o zaměstnanosti • odměňování zaměstnanců – mzda, plat nebo odměna • obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách • mzdové výměry • určení mzdy • platové výměry – stanovení tarifního platu • příklady na výpočet mzdy, platu, odměny • zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost • řada názorných výpočtů (cca 50 příkladů)
 • srážky ze mzdy, platu, odměny • změny ve výpočtu srážek, změna v občanském soudním řádu • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené • exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě • srážky z jiných příjmů • srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu • dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce • pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny • datová schránka a exekuční tituly • změny plátce mzdy • srážky z dávek nemocenského pojištění • postup výpočtu • občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy • zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2018, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy • nezabavitelné částky v roce 2018 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu • příklady na výpočty srážek cca 30 ukázek
 • pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění • vyměřovací základ v roce 2018 • nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty • způsoby vrácení přeplatků na pojistném • opravné přehledy • penále a jeho výpočet • pravděpodobná výše pojistného • splátky dlužného pojistného a penále • zdravotní pojištění – kategorie pojištěnců • výkon práce ve státech EU a placení pojistného • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské • termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného – zaměstnanců • možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu • pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU – odvod pojistného
 • problematika daně ze závislé činnosti • rozšíření okruhu poplatníků, kteří podléhají zvláštní sazbě daně (srážkové dani) • zvýšení částky daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, daňový bonus • názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči • dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance) • ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP • tiskopis vzor 25 a nový elektronický tiskopis vzor 26 • prohlášení poplatníka a jejich používání • slevy na daních a jejich dokladování v roce 2018, daňové benefity
 • diskuse a odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. května 2018, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 15259
 • Stav: Připravujeme
Cena: 4 890 Kč Objednat