Právní rámec řízení škol a školských zařízení 2016 (3. vydání)

Autor: PhDr. Jiří Valenta

 • Kód produktu: 54631
 • Nakladatelství: Nakladatelství Paris
 • Počet stran: 364
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87173-36-7
 • Běžná cena s DPH: 460 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: 46 Kč
 • Vaše cena s DPH: 414 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Neznalost zákona neomlouvá – tato stará zásada platí beze zbytku i dnes a měla by být dostatečnou motivací ke studiu alespoň základních souvislostí, které vyplývají z našeho právního řádu při řízení školy a školského zařízení.


Předkládaná  publikace  si  klade  za  cíl  pomoci  ředitelům   a   dalším vedoucím pracovníkům škol        a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem. Dílo je strukturováno tak, aby jej mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, kteří teprve hledají základní souvislosti, tak i zkušení řídící pracovníci, kteří se potřebují rychle dobrat k odpovědi na konkrétní otázku z vybrané oblasti práva. Podtitul „Pedagog mezi paragrafy“ vystihuje také skutečnost, že základní vhled do právních souvislostí procesu vzdělávání by měli mít i jednotliví pedagogičtí pracovníci. Proto by předkládaná publikace neměla chybět v žádné sborovně a učitelské knihovně, protože dává odpovědi na otázky, které řeší všichni pedagogové.


Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nejdůležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a školského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judikaturu a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpracování jejich obsahu.


Třetí vydání reflektuje zásadní změny v právních předpisech ovlivňující řízení škol a školských zařízení, ke kterým došlo v roce 2015 a 2016, zejména rozsáhlou novelu školského zákona a také změny v zákoně o pedagogických pracovnících zasahující pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými pracovníky. Samozřejmostí je přizpůsobení výkladu vlivu nového občanského zákoníku na školskou praxi.


Autor čerpal z mnohaletých zkušeností garanta a lektora studia pro ředitele škol (tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační praxe v oblasti řízení škol a samozřejmě z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných seminářů a přednášek v rámci jeho lektorské činnosti. Z tohoto důvodu může být tato publikace vhodným materiálem pro ucelenou přípravu ředitele školy a školského zařízení k výkonu jeho funkce na všech úrovních a formách této přípravy.


Z obsahu: • základní pojmy z teorie práva:


soukromé a veřejné právo, prameny práva, platnost a účinnost právních předpisů, výklad právních norem, aj.; • ústavní právo:


vztah orgánů veřejné moci a jednotlivých škol, vzájemné postavení zřizovatele a ředitele školy, aj.; • občanské právo:


zásady soukromoprávních vztahů, právní jednání, uzavírání a plnění smluv – závazkové právo, ochrana osobnosti žáka a učitele, autorskoprávní ochrana, odpovědnost školy za škodu a újmu vzniklou žákům a dalším osobám a za škody vzniklé škole, majetkové vztahy ve škole, aj.; • pracovní právo:


vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů, odměňování zaměstnanců školství, pracovní doba, překážky v práci, dovolená, odpovědnost za škodu v pracovně-právních vztazích, aj.; • školská legislativa:


školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících, prováděcí předpisy ke školským zákonům, další vzdělávání pedagogických pracovníků, aj.; • správní právo:


vztah školského zákona a správního řádu, rozhodování ředitele školy o právech a povinnostech ve vzdělávání, aj.; • rodinné právo:


vztah zákonných zástupců a školy, sociálněprávní ochrana dětí, úprava poměrů nezletilých, aj.; • finanční právo:


rozpočet školy, jeho rozpis a čerpání, hospodaření příspěvkové organizace, výkon kontroly, aj; • vzory, schémata a pracovní pomůcky:


pracovní smlouva, platový výměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, soukromoprávní smlouvy (s partnery školy), rozhodnutí ředitele školy o právech a povinnostech ve vzdělávání, evidence pracovní doby, plán DVPP, jmenování do funkce  a odvolání z funkce, výpověď z pracovního poměru, dohoda   o zvýšení kvalifikace, dohoda o srážkách ze mzdy a platu, pomůcka k posouzení kvalifikace pedagoga, pomůcka k zařazení do platového stupně, aj.


Součástí publikace je vložené CD-R, které obsahuje úplné znění vybraných právních předpisů, všechny vzory dokumentů uvedených v textové části publikace a některé další užitečné materiály ke stažení.

Chcete se na něco zeptat?