Příprava na účetní závěrku ve vazbě na daň z příjmů • účetnictví podnikatelů ve vazbě na daňový balíček • cash flow

Určeno pro: hlavní účetní, samostatné účetní, auditory, daňové poradce, manažery, finanční ředitele, firemní bankéře, atd. - pro všechny, kteří pracují s účetnictvím nebo s výstupy z účetnictví.

Seminář bude rozdělený na dvě části: dopolední 9.00 - 13.30 účetní uzávěrka, odpolední 14.00 - 17.00 peněžní toky a vlastní kapitál

Účetní závěrka - v průběhu tohoto semináře se budeme věnovat: • operacím, na které nesmíme zapomenout před uzavřením účetních knih a sestavením účetní závěrky • vazbám mezi účetnictvím a dani z příjmů • novinkám, které přinesl „daňový balíček" účinný od července 2017

  • Operace před uzavřením účetních knih • odpisy • opravné položky • rezervy • časové rozlišení • dohadné položky • kursové rozdíly • inventarizační rozdíly • účtování zásob způsobem A a B • účty, které nesmí mít konečné zůstatky • splatná daň • odložená daň
  • Účetní závěrka • zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty • přílohy • kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích
  • Vazby mezi účetnictvím a daní z příjmů • u jednotlivých účetních témat budeme věnovat pozornost i problematice daně z příjmů, tzn., jaké podklady budeme potřebovat z účetnictví pro správné sestavení daňového přiznání a jak správně „sladit" analytické účty s potřebami daní
  • Daňový balíček 2017 a jeho dopady do účetnictví, eventuálně vliv na účetní závěrku za rok 2017 • vklady majetku do obchodní korporace (např. a.s., s.r.o.) a následný prodej obchodního podílu • změny v daňových odpisech hmotného a nehmotného majetku • daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku • vratitelný přeplatek na dani z příjmů aj.

Cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu - zkušenosti z praxe

  • Příklad z praxe • rozvaha • výkaz zisku a ztráty • cash flow • přehled o změnách vlastního kapitálu • rozbor a analýza příkladu
  • Otázky a odpovědi: • kdo je povinen sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu • přehled o peněžních tocích (ČÚS 023); struktura přehledu o peněžních tocích sestaveného nepřímou metodou • vazba mezi rozvahou, výkazem zisků a ztrát a přehledem o peněžních tocích • posluchačům budou na příkladech vysvětleny zásady platné pro správné sestavení tohoto přehledu (vyloučení výnosů, které nebyly v daném období příjmem • vyloučení nákladů, které nebyly v daném období výdajem • zachycení příjmů, které nebyly v daném období výnosem a • zachycení výdajů, které nebyly v daném období nákladem • přehled o změnách vlastního kapitálu a návaznost na rozvahu a přílohu účetní závěrky • obsah a strukturu přehledu o změnách vlastního kapitálu si probereme na příkladu z interpretace Národní účetní rady

Diskuze • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 5. února 2018, 9.00 - 17.00
  • Variabilní symbol: 13951
Cena: 2 590 Kč Objednat