Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví

Určeno pro: začínající mzdové účetní (rekvalifikace). Určeno pro omezený počet posluchačů. Kurz je akreditován MŠMT, číslo akreditace MSMT-1579/2015-1/14. Držitelem akreditace je DAKREZ s.r.o. , IČO 28179269. Cena 12.000 Kč je osvobozena od DPH. Účastníci kurzu obdrží rozsáhlé pracovní materiály lektora, které budou řazeny podle jednotlivých tematických okruhů. Obsahem těchto materiálů bude nejen výklad, ale i řada praktických cvičebních příkladů. Dále obdrží publikace vydané nakladatelstvím ANAG: Abeceda mzdové účetní, Zákoník práce stručný komentář, Zákon o nemocenském pojištění, Zdravotní pojištění, Náhrada mzdy, Pojistné na sociální zabezpečení, Zdanění mezd a platů. Rozsah kurzu je 80 hodin. Kurz bude probíhat 2x týdně v čase 16.30 - 19.30.

Pracovněprávní problematika

Povinnosti mzdové účetní při provádění mzdové a personální agendy, plnění závazných termínů

• vedení osobní agendy • zpracování osobních údajů a jejich ochrana • GDPR • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a skončení pracovního poměru

Zákoník práce - pracovněprávní oblast

• vznik pracovního poměru • náležitosti pracovní smlouvy • pracovní smlouva na dobu určitou, neurčitou • zkušební doba • změny pracovního poměru • skončení pracovního poměru ( jednotlivé formy ) • doručování písemností • odstupné, odchodné, odbytné • vzory – náležitosti pracovní smlouvy • informování o obsahu pracovního poměru • konkurenční doložka a její plnění • smluvní pokuta • zápočtový list a jeho obsah, vydávání posudků

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

• dohoda o pracovní činnosti – náležitosti dohody • dohoda o provedení práce - náležitosti dohody • odlišnosti mezi pracovním poměrem a dohodami • co je výhodné pro zaměstnavatele, co pro zaměstnance ve vazbě na sociální a zdravotní pojištění event. na pozdější nárok na podporu v nezaměstnanosti – Zákon o zaměstnanosti

Pracovní doba

• evidence pracovní doby • rozvržení pracovní doby • přestávky v práci • pojem rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy, nerovnoměrná pracovní doba, konto pracovní doby, pružné rozvržení pracovní doby, pracovní doba u zaměstnanců v dopravě • přestávky v práci mezi směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, bezpečnostní přestávky • výkon práce přes obecnou pracovní dobu – kvalifikace práce přesčas • výkon práce v noci – interval co je noc, pojem noční směna • pracovní pohotovost – co je pracovní pohotovost, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

Dovolená na zotavenou

• délka dovolené • určování dovolené – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance • dovolená za kalendářní rok, určování poměrné části dovolené • krácení dovolené, přerušení dovolené • čerpání dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené • dovolená u konta pracovní doby a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby • mateřská dovolená a čerpání dovolené • podrobné příklady na výpočet a určení nároku na dovolenou, procvičování

Překážky v práci

• na straně zaměstnavatele • na straně zaměstnance • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance • mateřská a rodičovská dovolená, ošetřovné, nemocenská • vnitřní předpisy o náhradách mzdy při překážkách v práci

Náhrady škody

• obecná odpovědnost za škodu – zaměstnanec, zaměstnavatel • odpovědnost zaměstnance za škodu na svěřených hodnotách a věcech zaměstnavatele – dohody o hmotné odpovědnosti • odpovědnost zaměstnavatele za věci zaměstnance – řešení škody • odpovědnost zaměstnavatele za újmu na zdraví zaměstnance – problematika řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání – povinnosti zaměstnavatele a povinnosti zaměstnance • pojem pracovní úraz, kdy se může zaměstnavatel zprostit odpovědnosti nahradit škodu, protokol o pracovním úrazu, právní předpisy • druhy náhrad při pracovních úrazech a nemocech z povolání – plnění, výpočet

Zaměstnávání cizinců

• zaměstnanec evropské unie – zásady, povinnosti zaměstnavatelů • cizinec – kdo je považován za cizince, zásady při možném zaměstnávání cizinců • Zákon o zaměstnanosti, zaměstnanecká karta, karta modrá, kdy není zapotřebí mít pro zaměstnávání cizince zaměstnaneckou kartu a kartu modrou • povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně • průběh možného získání cizince k výkonu závislé práce • tiskopisy termíny • vysílání zaměstnanců – občanů ČR do států EU k výkonu práce, vysílání občanů EU k výkonu práce na území ČR, působnost k právním předpisům

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

• zaměstnávání invalidních osob I., II. nebo III. stupně, kdo je osoba zdravotně postižená a osoba zdravotně znevýhodněná • povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a osoby zdravotně znevýhodněné – Zákon o zaměstnanosti, výpočet povinného podílu • slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Mzdová problematika

Mzda, průměrný výdělek, srážky

• mzda, minimální mzda, zaručená mzda, Nařízení vlády 567/2006 Sb. • plat a odměna za pohotovost, Nařízení vlády 564/2006 Sb. • zákonné příplatky ke mzdě, platu podle Zákoníku práce • splatnost a výplata mzdy nebo platu podle Zákoníku práce • srážky ze mzdy nebo platu, pořadí srážek, insolvence • právní předpisy podle, kterých se musí postupovat při provádění srážek, výpočet srážek, celá řada názorných ukázek výpočtů, doporučené postupy a vzory tiskopisů • průměrný výdělek a jeho použití, pravděpodobný výdělek, průměrný výdělek u dohod, celá řada názorných příkladů na výpočet průměrného výdělku

Zdravotní pojištění

• plátci pojistného – jednotlivé kategorie • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného • způsob výpočtu a odvodu pojistného • odlišnosti ve výpočtu a odvodu pojistného • povinnosti zaměstnavatele při styku ze zdravotní pojišťovnou • sankce za neplnění povinností vůči zdravotní pojišťovně

Pojistné na sociální zabezpečení

• poplatníci pojistného • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného • výpočet a odvod pojistného • povinnosti zaměstnavatele při styku se správami sociálního zabezpečení • sankce za neplnění povinností vůči SSZ

Dávky nemocenského pojištění

• účast na nemocenském pojištění – vznik a zánik • nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich jednotlivé druhy • předávání podkladové evidence na příslušné správy sociálního zabezpečení pro další výplatu nemocenské od 15. dne trvání pracovní neschopnosti • krácení a vyloučení nároku na nemocenské

Důchodové pojištění

• povinnosti zaměstnavatele v sociálním zabezpečení – Zákon o provádění sociálního zabezpečení • evidenční listy důchodového pojištění, jejich vyplňování, předkládání a odesílání, celá řada příkladů k vyplňování ELDP • Zákon o důchodovém pojištění – kdy vzniká nárok na důchod, doba pojištění, náhradní doba, vyloučená doba • jednotlivé druhy důchodů – předčasný, starobní, invalidní, sirotčí, vdovský důchod – názorná ukázka výpočtu • výpis dob pojištění, jak doložit dobu pojištění

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

• příjmy, které podléhají zdanění • příjmy, které jsou osvobozeny od zdanění • příjmy, které nepodléhají zdanění • jednotlivé formy zdaňování – srážková a zálohová daň • prohlášení poplatníka – kdy může podepsat poplatník Prohlášení • slevy na dani u poplatníka • daňové zvýhodnění na děti poplatníka a daňové bonusy • výpočet záloh na dani u poplatníka – příklady • roční slevy, nezdanitelné části ze základu daně • roční zúčtování záloh na dani – celá řada názorných příkladů • plátce daně – odvody zálohová, srážková daň - termíny, tiskopisy

Náhrady cestovních výdajů

pojem pracovní cesta, vnitřní firemní předpis k cestovním náhradám • jednotlivé druhy náhrad • termíny vyúčtování pracovních cest • tuzemské a zahraniční pracovní cesty – názorné ukázky příkladů • pracovní cesta soukromým motorovým vozidlem zaměstnance – postupy • likvidace náhrady cestovních výdajů

Souvislý příklad na výpočet mzdy, včetně ročního zúčtování daně

Závěrečný test, vyhodnocení kurzu a předání osvědčení

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 6. září 2018, 16.30 - 19.30
  • Variabilní symbol: 15287
  • Stav: Připravujeme
Cena: 12 000 Kč Objednat