Spisová služba a archivnictví • přehledně a srozumitelně o povinnostech se kterými se musí původci vypořádat

Určeno pro: všechny skupiny původců (veřejnoprávním i soukromoprávním; těm, kdo vedou spisovou službu v listinné podobě i v elektronickém systému spisové služby) a všechny zájemce o tuto problematiku

Cíl: seznámení s konkrétními postupy v oblasti správy dokumentů, spisové služby a archivnictví, které umožní naplnění aktuální platné legislativy.
 • Obsahem semináře bude:
 • základní legislativa: zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění • prováděcí vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění • národní standard pro elektronické systémy spisové služby po novele, v platném znění ze 4. 7. 2017 • další předpisy, které mají dopad na správu dokumentů a vedení spisové služby, včetně evropských nařízení eIDAS a GDPR
 • Ochrana osobních údajů ve spisové službě
 • úvod do problematiky • základní terminologie
 • rozdělení původců dle zákona č. 499/2004 Sb. a povinnosti, které z toho plynou; povinnosti komerčních spisoven
 • spisová služba v listinné i elektronické podobě • operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním dokumentů • tvorba spisu a práce s ním • samostatné evidence dokumentů (např. účetní systémy) • elektronické systémy spisové služby a jejich implementace v organizaci
 • práce s digitálními dokumenty • konverze, převody • návaznost na informační systém datových schránek • elektronické faktury • uchovávání digitálních dokumentů
 • ukládání analogových dokumentů • podoba a vybavení spisoven
 • vyřazování dokumentů a výběr archiválií ve skartačním i mimo skartační řízení • Národní digitální archiv • národní archivní portál • postup elektronického skartačního řízení s možností praktické ukázky • výběr digitálních dokumentů mimo elektronické systémy spisové služby
 • spisový řád a další normy pro správu dokumentů • povinné náležitosti • návod na sestavení • spisový a skartační plán • skartační znaky a lhůty
 • nejčastější chyby při správě dokumentů a ve spisové službě
 • kontroly a dohled ve spisové službě
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16849
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat