To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku

Autor: P.F. Drucker

  • Kód produktu: 6086
  • Nakladatelství: Management Press
  • Počet stran: 299
  • Vazba: váz.
  • ISBN: ISBN 80-7261-066-x
  • Datum vydání: říjen 2004
  • Vaše cena s DPH: 499 Kč
ks
    V prodeji
Tato kniha Petera F. Druckera je reprezentativním výběrem z jeho více než šedesátileté tvorby a publikační činnosti v oboru managementu. Jejích dvacet šest kapitol na téma management v organizacích, jedinec a management a management v současné společnosti shrnuje základní východiska a principy managementu, jeho problémy, úkoly a příležitosti a poskytuje tak manažerům, vedoucím představitelům organizací všech tipů spolehlivý nástroj, jak čelit zítřejším nárokům ekonomického a společenského vývoje.Nová kniha Petera F. Druckera To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku (přeložil Pavel Medek) je reprezentativním výběrem z autorovy více než šedesátileté myšlenkové tvorby a publikační činnosti v oboru managementu. Jejích dvacet šest kapitol na téma management v organizacích, jedinec a management a management v současné společnosti shrnuje základní východiska a principy managementu, jeho problémy, úkoly a příležitosti, a poskytuje tak manažerům, vedoucím představitelům organizací všech typů a dalším odborným pracovníkům spolehlivý nástroj, jak čelit zítřejším nárokům ekonomického a společenského vývoje. Méně zkušenějšímu čtenáři může toto Druckerovo „ohlédnutí do budoucnosti“ posloužit jako ideální – protože konzistentní, ucelený a přehledný – úvod do studia managementu i do případného dalšího hlubšího a podrobnějšího studia celého jeho díla.České vydání své knihy Peter F. Drucker věnoval „...mužům a ženám v dnešních českých podnicích a průmyslových odvětvích, lidem, kteří“ – jak je přesvědčen – „vrátí české ekonomice a českým podnikům onu vedoucí roli, kterou hrály ještě před několika málo desetiletími.“Peter F. Drucker je dnes všeobecně a právem považován za člověka, který jako první systematicky vymezil a popsal místo a funkce managementu v moderní institucionální společnosti a jasnozřivě vyjádřil i jeho nezbytné vývojové proměny. Jako první upozornil na skutečnost, že se nacházíme na prahu „společnosti znalostí“, v níž budeme muset od základů transformovat zaměření svých pracovních činností i způsoby, kterými jsou organizovány. Právě v této souvislosti a v tomto smyslu Drucker hovoří o postkapitalistické společnosti – totiž jako o společnosti, v níž klíčovým ekonomickým zdrojem přestává být kapitál a stávají se jím produktivně aplikované znalosti.Velice často bývá citována Druckerova definice podniku, resp. toho, co by měl podnik dělat, co je jeho nejvlastnějším účelem: „Účelem existence podniku je vytvářet zákazníky.“ Ano, jeho prvořadými úkoly tak jsou inovace a marketing. A právě těmto tématům – zdrojům inovačních aktivit, podněcování podnikatelského ducha a tržní orientace v organizacích, nalézání optimální rovnováhy mezi tvořivou inovačností a potřebou racionální organizovanosti podnikových činností – Druckerova kniha věnuje pozornost vskutku mimořádnou, neboť „nejvýznamnější příčinou krachu nových podnikatelských projektů bývá jejich nekompetentní řízení“.Kniha To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku samozřejmě připomíná i některé další již proslulé Druckerovy principy podnikového managementu (např. význam struktury, bytostnou potřebu podněcovat různost názorů ve vrcholových vedeních podniků) a hodnoty (zaměstnavatelé či šéfové musí spíše vést než řídit, předmětem soustředěného zájmu musí být především pracovní úkoly, nikoli lidé, kteří je organizují, aj.). Jedno ze zdánlivě radikálních a paradoxních Druckerových stanovisek – „manažer je spíše sloužícím“ – výstižně vyjadřuje, že skutečnými „pány“ podnikového prostředí jsou organizace, jež musí být řízeny, práce, kterou je třeba udělat, budování skutečně efektivní organizace...Nová Druckerova kniha dokumentuje, že Peter Drucker byl také prvním myslitelem dvacátého století, který si uvědomil, že podnikový management a management neziskových organizací mají mnoho společného a že oba typy organizací jsou pro zdravý rozvoj každé společnosti stejně nezbytné. Stejně tak pochopil, že výkon manažerské profese má i svou sociální funkci a že sociální funkci a odpovědnost mají i podniky...A co zejména nelze při četbě Druckerových textů přehlédnout, je obrovský vliv, kterým Peter F. Drucker působil a působí na jiné autory a jejich pojednání o managementu – ať už jej citují nebo ne, ať už se k němu obdivně hlásí či nikoli, ať už mu vyslovují či nevyslovují poděkování za myšlenkovou inspiraci. Často jsou prostě jen shrnutím nebo rozpracováním Druckerových základních koncepcí nebo – jak to vyjádřil Th. Levitt – „jen poznámkami pod čarou k tomu, co napsal Drucker“.Po tomto „výboru z Druckera“, který ovšem působí překvapivě celistvým dojmem, by tak jistě měl sáhnout každý, kdo se vážně zabývá managementem, a to jak podnikovým, tak i managementem neziskových organizací, každý, kdo má vážný zájem o sebeřízení, osobní růst a rozvoj, ať již působí jako manažer nebo je odborníkem jiné vysoce kvalifikované profese. Zatímco pro zasvěcenější znalce Druckerova díla a zkušenější praktiky bude užitečným „opakováním“, méně obeznámeným čtenářům poskytne znamenitý úvod jak do managementu, tak i do dalšího studia Druckerova díla.

Chcete se na něco zeptat?