Účetní případy pro podnikatele 2016

Autor: Vladimír Hruška

 • Kód produktu: 89926
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-247-5802-2
 • Datum vydání: duben 2016
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Sleva: 12%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 263 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší. V publikaci najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost od roku 2016, a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek. Tato kniha poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.Obsah knihy:


Předmluva

1. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek

1.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek

1.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

1.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

1.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

1.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

1.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek

1.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

1.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

1.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

2. Účtová třída 1 – zásoby

2.1 Účtová skupina 11 – Materiál

2.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti

2.3 Účtová skupina 13 – Zboží

2.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby

2.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám

3. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

3.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně

3.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech

3.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry

3.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci

3.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek

3.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty

3.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

4. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy

4.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

4.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)

4.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

4.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací

4.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky

4.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům

4.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky

4.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv

4.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

5. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky

5.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

5.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

5.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření

5.4 Účtová skupina 45 – Rezervy

5.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

5.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky

5.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka

5.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel

6. Účtová třída 5 – náklady

6.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy

6.2 Účtová skupina 51 – Služby

6.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady

6.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky

6.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady

6.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

6.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady

6.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

6.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

6.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

7. Účtová třída 6 – výnosy

7.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

7.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy

7.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy

7.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty

8. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty

8.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvážné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát

Přílohy

Směrná účtová osnova (od roku 2016)

Návrh účtového rozvrhu (2016)

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha ve zkráceném rozsahu – malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Rozvaha ve zkráceném rozsahu – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění

Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění

Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – účelové členění

Literatura

Chcete se na něco zeptat?