Účetní případy pro praxi 2017

Autor: Vladimír Hruška

 • Kód produktu: 92090
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 232
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-271-0425-3
 • Datum vydání: únor 2017
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Sleva: 12%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 263 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. Je aktualizována podle předpisů pro rok 2017. Poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.Z obsahu:


Předmluva

1. Změny v účetní závěrce 2016

1.1 Kategorie účetních jednotek

1.2 Nová vazba kategorizace účetních jednotek na audit účetních závěrek

1.3 Vymezení účetní závěrky

1.4 Změny v minulém období

2. Účetnictví – změny v od roku 2017

3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek

3.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek

3.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

3.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

3.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

3.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

3.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek

3.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

3.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

3.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

4. Účtová třída 1 – zásoby

4.1 Účtová skupina 11 – Materiál

4.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti

4.3 Účtová skupina 13 – Zboží

4.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby

4.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám

5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

5.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně

5.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech

5.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry

5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci

5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek

5.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty

5.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy

6.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

6.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)

6.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

6.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací

6.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky

6.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům

6.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky

6.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv

6.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky

7.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

7.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

7.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření

7.4 Účtová skupina 45 – Rezervy

7.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

7.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky

7.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka

7.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel

8. Účtová třída 5 – náklady

8.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy

8.2 Účtová skupina 51 – Služby

8.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady

8.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky

8.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady

8.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

8.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady

8.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

8.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

8.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

9. Účtová třída 6 – výnosy

9.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

9.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy

9.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy

9.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty

10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty

10.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát

Přílohy

Směrná účtová osnova

Návrh účtového rozvrhu

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha ve zkráceném rozsahu – malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Rozvaha ve zkráceném rozsahu – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění

Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění

Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – účelové členění

Chcete se na něco zeptat?