Účetnictví pro ÚSC a p.o. v roce 2018 v příkladech

Určeno pro: účetní vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel

Seminář je pořádán v souvislosti s vydáním publikace nakladatelství ANAG Olomouc Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech + CD, v ceně 599,- Kč (Ing. Hana JURÁŇOVÁ a Ing. Karolína JUHÁSZOVÁ)kterou účastníci na semináři obdrží ZDARMA jako bonus.

 • Obsah semináře:
 • Konkrétní příklady účtování rozvážných a výsledkových operací
 • Stálá aktiva • dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odpisovaný • dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodepisovaný • soubory movitých věcí • muzejní sbírky a jejich rozšiřování • nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek • poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek • dlouhodobý finanční majetek • oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku • opravné položky ke stálým aktivům
 • Oběžná aktiva – konkrétní příklady účtování
 • zásoby a opravné položky • krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky • zúčtovací vztahy – pohledávky • dohadné položky aktivní • časové rozlišení - příjmy příštích období, náklady příštích období
 • Vlastní zdroje• jmění a upravující položky • fondy účetní jednotky • výsledky hospodaření
 • Závazky • rezervy, zúčtovací vztahy - krátkodobé a dlouhodobé závazky • dohadné položky pasivní • časové rozlišení – výdaje příštích období, výnosy příštích období
 • Náklady • nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, ostatní náklady • odpisy, rezervy a opravné položky, finanční náklady, náklady na transfery, náklady ze sdílených daní a poplatků, daň z příjmů
 • Výnosy • vlastních výkonů a zboží, z daní a poplatků, ostatní výnosy, finanční osy z transferů, ze sdílených daní a poplatků
 • Vnitroorganizační účetnictví • Účtová třída 7, Účtová třída 8
 • Podrozvahové účty • majetek a závazky • krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky • podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou • další podmíněné pohledávky • dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů • podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku • další podmíněné závazky • ostatní podmíněná aktiva a pasiva • vyrovnávací účty
 • Souhrnné příklady účtování hmotného a nehmotného majetku
 • Souhrnné příklady účtování o peněžních fondech
 • tvorba a čerpání fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb, rezervního fondu, čerpání fondu investc, čerpání ostatních fondů u účetních jednotek, kterým žádné předpisy neukládají povinnost nebo možnost fondy tvořit a používat
 • Souhrnné příklady účtování o transferech
 • Souhrnné příklady účtování o zásobách
 • Souhrnné příklady účtování o inventarizačních rozdílech
 • opravy chyb zjištěných při inventurách • manka do normy přirozených úbytků zásob • záměny • manka a přebytky – stálých aktiv • ostatní
 • Souhrnné příklady účtování uzávěrkových operací
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. května 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16748
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat