Účtování cestovních náhrad • pro začínající a mírně pokročilé

Určen pro: jak pro účetní začínající s účtováním cestovních náhrad a účetní mírně pokročilé, tak i pro vedoucí zaměstnance, personalisty, podnikatele, daňové poradce.

Posluchači obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu je titul Cestovní náhrady s komentářem a příklady 2018

Cíl: posluchači budou seznámeni s právními úpravami platnými pro rok 2018 týkajícími se poskytování cestovních náhrad, s provádějícími předpisy vydanými podle platného znění zákoníku práce a nového občanského zákoníku.

Program semináře:

 • nové prováděcí právní předpisy rozhodné pro poskytování cestovních náhrad • informace o okruhu osob, kterým je lze poskytovat • další zákonné doporučené postupy pro zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad
 • charakteristika zákonné úpravy pro poskytování cestovních náhrad vycházející ze základních principů zákoníku práce • včetně výkladu ve vztahu k zásadám "co zákon nezakazuje, to dovoluje" a zajištění "rovného zacházení" se zaměstnanci
 • výklad se zaměřením na správný postup zaměstnavatele při sjednávání místa, popřípadě více míst výkonu práce, včetně pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad • vliv sjednaných míst výkonu práce a pravidelného pracoviště pro poskytování cestovních náhrad • zákonná změna k rozsahu místa pravidelného pracoviště • rozdílný postup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad při vyslání zaměstnance na pracovní cestu a cestovní náhrady při vyslání mimo pravidelné pracoviště
 • odlišný přístup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. nepodnikatelskou sféru • zdůraznění jednotlivých institutů se vztahem cestovních náhrad k daňovým předpisům a povinnosti plateb pojistného
 • právní úprava pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách • především se zaměřením na nároky na stravné • krácení stravného • popř. jeho nevyplácení ve vztahu k principu rovnosti a hospodárnosti • souběh stravného a úhrady za stravování při školeních, kongresech apod. • jízdní výdaje a předplatní jízdenka • náhrady zaměstnance při použití vlastního vozidla • informace o způsobu výpočtu této náhrady • výdaje spojené s ubytováním • nutné vedlejší výdaje s příklady • uvedení nejčastějších chyb a omylů vycházejících z praxe
 • přehled o možnosti přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance • s uvedením jednotlivých příkladů • včetně stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady po takovémto přerušení pracovní cesty
 • rozsah poskytovaných cestovních náhrad při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště • příklady správných a nesprávných postupů pro řešení této problematiky u zaměstnavat
 • náhrady výdajů a práva zaměstnance na cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách • tj. aktuální sazby zahraničního stravného, jeho krácení, popř. nevyplácení • zdůraznění správného postupu pro zaměstnavatele při poskytnutí stravného za tuzemskou část zahraniční pracovní cesty • jak postupovat s měnou zahraničního stravného při dohodnuté změně měny • kursy a přepočet na dohodnutou měnu
 • zákonná povinnost zaměstnavatele poskytovat zúčtovatelné zálohy pro účely pracovních cest • upozornění na způsoby jejího poskytnutí • použití směnného kurzu ČNB pro přepočty z Kč na cizí měnu • přepočty záloh na zahraniční stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na dohodnutou cizí měnu
 • jak postupovat při vyúčtování poskytnuté zálohy na pracovní cestu • vyúčtování zálohy v různých cizích měnách • účtování u zaměstnavatele • kursové rozdíly • vyúčtování při neposkytnutí zálohy • zákonem stanovené termíny pro vyúčtování ve vztahu k nárokům zaměstnanců
 • neplatnost právních úkonů, kterými se zaměstnanci vzdávají svých práv
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. května 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15246
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat