Uplatňování DPH 2018 • problémové oblasti • změny v DPH od 1. 1. 2019

Určeno pro: účetní a ekonomické pracovníky, pro všechny plátce DPH, kteří řeší uvedenou problematiku

 • Obsah: Seminář je zaměřen na problémové v oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře včetně upozornění na změny v oblasti DPH, jejichž účinnost je navrhována od 1. 1. 2019.
 • Aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU • vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR • upozornění na změny v roce 2019
 • Vymezení základních pojmů • změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH
 • Sazby daně • aktuální problémy týkající se sazeb DPH • změny v oblasti sazeb daně v roce 2019
 • Místo plnění • praktické příklady • upozornění na změny v roce 2019 u vybraných služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani
 • Vznik povinnosti přiznat daň a DUZP • změny pro rok 2019, specifická pravidla u platebních poukazů
 • Základ daně a oprava základu daně • praktický postup • rozšíření možnosti oprav v roce 2019
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • příklady z praxe • upozornění na časté chyby • změny v roce 2019
 • Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2018 • podmínky pro uplatnění osvobození od daně • upozornění na změny v roce 2019
 • Kontrolní hlášení (KH) • zkušenosti z praxe • specifické typy daňových dokladů a jejich uvádění v KH (souhrnný daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklady) • časté chyby a možnosti jejich řešení • sankce za porušení povinností spojených s KH
 • Správa DPH • praktické problémy v oblasti správy DPH • praktická aplikace pravidel u společně podnikajících osob (společnost, dříve sdružení) • změny v roce 2019
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 • vypořádání nároku na odpočet daně • úprava odpočtu daně • inventarizační rozdíly • kontrola obratu na zdaňovací období roku 2018 • změna zdaňovacího období v roce 2019
 • diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16840
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat