Uplatňování DPH v roce 2017 s upozorněním na změny pro rok 2018

Určen pro: účetní a ekonomy a všem, kteří se zajímají o uvedenou problematiku DPH.

 • Semináře je zaměřen na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu. Pozornost bude věnována také specifickým postupům spojeným s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2017. V rámci semináře budou účastníci upozorněni na změny oblasti DPH pro rok 2018. Posluchačům bude poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.
 • Aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2017 a 2018
 • Změny v oblasti DPH v roce 2018• schválené a příp. navrhované změny v oblasti DPH pro rok 2018
 • Společné podnikání plátců v rámci společnosti(dříve sdružení bez právní subjektivity) • praktické dopady zrušení specifických pravidel uplatňování DPH u společnosti v návaznosti na informaci GFŘ
 • Vznik povinnosti přiznat daň• úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno • den uskutečnění plnění při poskytnutí služby • plnění poskytovaná po dobu delší než 12 měsíců • doporučení k úpravě dříve uzavřených smluv ve vazbě na zrušení definice opakovaného plnění • další změny ve vymezení DUZP
 • Nárok na odpočet daně•pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně ve vazbě na judikaturu SDEU
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění• zálohové platby • uvádění údajů v DAP a KH • použití právní fikce • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ
 • Kontrolní hlášení (KH) • specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH • nález Ústavního soudu ke KH • časté chyby a možnosti jejich řešení • reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH– praktický postup
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období• časový posun v roce 2017 – možnosti pro rok 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH
 • Nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce• vymezení okamžiku vznik nespolehlivé osoby a důsledky • zveřejnění informací o nespolehlivé osobě
 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí• přemístění obchodního majetku • pořízení zboží z jiného členského státu bez nároku na odpočet daně • třístranný obchod • zasílání zboží do jiného členského státu • specifické situace spojené s vývozem zboží • nesprávný postup u vybraných případů a jeho dopady
 • Závěr roku ve vazbě na DPH• specifické postupy při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2017 • vypořádání nároku na odpočet daně • úprava odpočtu daně – manažerská vozidla • inventarizační rozdíly • kontrola obratu na zdaňovací období roku 2017 a případná změna zdaňovacího období v roce 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. prosince 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16494
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat