Uplatňování DPH v roce 2019 • aktuální právní stav

Určeno pro: pro účetní, ekonomické a daňové pracovníky, pro zpracovatele agendy DPH

Cíl: seminář je zaměřen na změny v oblasti DPH pro rok 2019. V rámci semináře bude věnována pozornost problémovým oblastem uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu se zaměřením na časté chyby vyskytující se v praxi plátců.
 • Aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP, změny v roce 2019 a jejich účinnost
 • vymezení základních pojmů • změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH (úplata, uskutečněné plnění, dotace k ceně, osoba povinné k dani, leasing, nájem)
 • sazby daně • změny v oblasti sazeb daně v roce 2019, přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %); účinnost navrhovaných změn
 • digitální služby • zavedení limitu u digitálních služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani0/li>
 • nová pravidla pro nakládání s poukazy • vymezení pojmu, dodání zboží nebo poskytnutí služby s využitím poukazu, základ daně u víceúčelového poukazu
 • základ daně a výpočet daně • cena obvyklá, položky zahrnované do základu daně, směna, platby virtuální měnou, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení daně, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy
 • oprava základu daně a výše daně • specifická pravidla v případě reorganizace, přerušení lhůty pro opravu, rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH
 • daňové doklady a související problematika • povinnost doručit daňový doklad, souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení daně, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy
 • nárok na odpočet daně • korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, změny v roce 2019
 • dodání a nájem nemovitých věcí • podmínky pro uplatnění osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2019
 • vracení daně – změny v roce 2019
 • správa DPH • elektronická podání, časový nesoulad, zrušení registrace na žádost
 • pořízení zboží z jiného členského státu • místo plnění, přemístění obchodního majetku, pořízení zboží z jiného členského státu bez nároku na odpočet daně, třístranný obchod, upozornění na časté chyby, nesprávný postup u vybraných případů a jeho dopady
 • dovoz a vývoz zboží • služby vázané na dovoz a vývoz zboží, správní praxe, změny v roce 2019, upozornění na časté chyby
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. dubna 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22121
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat