ÚZ č. 1082 - Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci

Autor:

 • Kód produktu: 30903
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-110-7
 • Vaše cena s DPH: 99 Kč
ks
  V prodeji

Kapitola I - ADVOKÁTI • Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii

 • Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

 • Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

 • Vyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)

 • Vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu

 • Sdělení č. 121/2007 Sb., kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii

 • Vyhláška č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientůKapitola II - SOUDY A SOUDCI • Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

 • Vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů

 • Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

 • Vyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách  za vykonání funkce přísedícího

 • Nařízení vlády č. 121/2009 Sb., o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí

 • Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců

 • Zákon č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonůKapitola III - NOTÁŘI • Zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

 • Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictvíKapitola IV - ZNALCI A TLUMOČNÍCI • Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

 • Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Chcete se na něco zeptat?