ÚZ č. 1208 - Trestní předpisy k 21.8.2017

Autor:

 • Kód produktu: 96031
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 464
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-240-1
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: 20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u trestního řádu a trestního zákoníku; změnil se také zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a zákon o rejstříku trestů.OBSAH:kapitola I - TRESTNÍ PŘEDPISY • Přehled trestního zákoníku

 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

 • Nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)

 • Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)

 • Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

 • Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz) 

 • Přehled trestního řádu

 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

 • Vyhláška č. 23/2002 Sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

 • Vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

 • Vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

 • Vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

 • Vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

 • Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

 • Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

 • Vyhláška č. 88/2015 Sb., o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

 • Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

 • Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů - účinnost 1. 1. 2018


kapitola II - VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY • Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

 • Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

 • Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody

 • Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů


kapitola III - DETENCE • Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů


kapitola IV - VÝKON VAZBY • Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

 • Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby


kapitola V - PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA • Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)


kapitola VI - OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

 • Vyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů

 • Vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů (přílohy č. 1 až 3 zdarma na www.tre.sagit.cz)


kapitola VII - AMNESTIE od roku 2013 • Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1. ledna 2013

Chcete se na něco zeptat?