ÚZ č. 1211 - Školství

Autor:

 • Kód produktu: 96034
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 656
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-243-2
 • Datum vydání: září 2017
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; vysoké školství; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. V novele školského zákona jsou tučně vyznačeny ty změny, které již byly obsahem předchozího ÚZ z dubna 2017, ale nabývají účinnosti teprve k 1. 9. 2017 (mj. práva a povinnosti pedagogických pracovníků, výchovná opatření, organizace předškolního vzdělávání); další změny k 1. 9. 2018 (zejména financování škol a školských zařízení). Dále se změnily vyhlášky o krajských normativech, o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, o maturitní zkoušce; změněna byla také vyhláška o školním stravování.

 

OBSAH:

Kapitola I - REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ


 • Přehled školského zákona

 • ZÁKON č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • VYHLÁŠKA č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

 • VYHLÁŠKA č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 • VYHLÁŠKA č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 • VYHLÁŠKA č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 • VYHLÁŠKA č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 • VYHLÁŠKA č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 • VYHLÁŠKA č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti Vzor služebního průkazu školního inspektora

 • VYHLÁŠKA č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

 • VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

 • VYHLÁŠKA č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • VYHLÁŠKA č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

 • VYHLÁŠKA č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

 • VYHLÁŠKA č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 • VYHLÁŠKA č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

 • VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 • VYHLÁŠKA č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 • VYHLÁŠKA č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • VYHLÁŠKA č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

 • VYHLÁŠKA č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

 • VYHLÁŠKA č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

 • VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

 • VYHLÁŠKA č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

 • VYHLÁŠKA č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona

 • VYHLÁŠKA č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

 • VYHLÁŠKA č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se největší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

 • Vyhláška č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

 • VYHLÁŠKA č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání (přílohy zdarma na www.sko.sagit.cz)

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 • Vyhláška č. 58/2016 Sb., o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

 • Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny

 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 • Vyhláška č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

 • ZÁKON č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

 • ZÁKON č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

 • VYHLÁŠKA č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Kapitola II - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI


 • ZÁKON č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 • NAŘĺZENĺ VLÁDY č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 • VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

 • VYHLÁŠKA č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra

Kapitola III - VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ


 • Přehled zákona o vysokých školách

 • ZÁKON č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 • VYHLÁŠKA č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách

 • Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství

 • Nařízení  vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

 • Vyhláška č. 276/2016 Sb., o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol

 • Vyhláška č. 277/2016 Sb., o předávání statistických údajů vysokými školami

 • Vyhláška č. 278/2016 Sb., o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Kapitola IV - VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE


 • Přehled zákona  o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 • ZÁKON č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 • VYHLÁŠKA č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)

 • VYHLÁŠKA č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

 • NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Chcete se na něco zeptat?