ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Autor:

  • Kód produktu: 96036
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-245-6
  • Datum vydání: září 2017
  • Vaše cena s DPH: 113 Kč
ks
    V prodeji

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo k velkým změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích (zejména rozvrh práce); změněn byl také notářský rád (4 novely) a zákon o znalcích a tlumočnících. Celkem 18 předpisů v úplném znění s tučným vyznačením všech změn. Odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

 

OBSAH:

 

Kapitola I - ADVOKÁTI
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)
Vyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
Vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu
Sdělení č. 121/2007 Sb., kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
Vyhláška č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů

Kapitola II - SOUDY A SOUDCI
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Vyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonání funkce přísedícího
Nařízení vlády č. 121/2009 Sb., o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
Zákon č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů

Kapitola III - NOTÁŘI
Zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

Kapitola IV - ZNALCI A TLUMOČNÍCI
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Vyhláška č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

 

Chcete se na něco zeptat?