ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, exekuční řád, soudní poplatky, mediace, veřejné dražby

Autor:

 • Kód produktu: 96038
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 416
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7488-246-3
 • Datum vydání: září 2017
 • Běžná cena s DPH: 197 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 177 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastanou od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných dražbách, o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, o mediaci, exekuční řád, a některé další právní předpisy. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

 

OBSAH:

Přehled občanského soudního řádu
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - účinnost 30. 9. 2017
Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Vyhláška č. 483/2000 Sb. kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
Vyhláška č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu
Přehled zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních - účinnost 30. 9. 2017
Nařízení vlády č. 351/1993 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
Nařízení vlády č. 87/2005 Sb., kterým stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství
Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách)
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - účinnost 30. 9. 2017
Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Přehled exekučního řádu
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů - účinnost 4. 10. 2017
Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a  náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí
Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
Zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Vyhláška č. 279/2006 Sb., kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích - účinnost 30. 9. 2017
Vyhláška č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatků
Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 202/2013 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení postupu při elektronické dražbě

Chcete se na něco zeptat?