Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony

Autor: Libuše Neščáková, Lucie Marelová

 • Kód produktu: 89457
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 248
 • Vazba: brož., 15x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4622-7
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 129 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -13 Kč
 • Vaše cena s DPH: 116 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Personalista a manažer se ve své každodenní praxi velmi často zabývá tvorbou vnitrofiremních závazných předpisů, které upravují vztah zaměstnanec - zaměstnavatel. V praxi však stále vnikají mnohá pochybení, zbytečné spory a v důsledku toho i žaloby. Nechte se přehledně provézt touto problematikou, pochopíte provázanost zákoníku práce s běžnou personální a řídící praxí. Publikace se snaží objektivně reagovat na běžnou firemní praxi. Aplikuje zákonná ustanovení pracovního práva na praktických ukázkách a také pomocí široké škály vzorových formulářů a dokumentů, které jsou ihned k použití na přiloženém CD. Účelem publikace však není poskytnout čtenáři plnou citaci zákona s komentářem. Její předností je především maximální provázanost s bohatou manažerskou, právní a lektorskou praxí autorek a se zkušenostmi při uplatnění těchto poznatků v rámci tvorby pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele.OBSAH:Obsah

Zkratky 11

Úvodem 13

I. Individuální vztahy 15

1. Právní úkony a jejich struktura 15

1.1 Prameny práva a jejich aplikace 15

1.2 Dvoustranné právní úkony (smlouvy) 16

1.3 Jednostranné právní úkony 18

1.4 Neplatnost právních úkonů 19

2. Jednání jménem právnické osoby a zastoupení v pracovněprávních vztazích 21

2.1 Jednání jménem právnické osoby

2.2 Právní úprava zastoupení 21

2.3 Pověření zaměstnance 22

2.4 Plná moc 23

2.5 Zánik plné moci (odvolání, výpověď) 24

3. Úkony před vznikem pracovního poměru 26

3.1 Základní pojmy 26

3.2 Pozvání k přijímacímu řízení 31

3.2.1 Druhy personálních řízení 32

3.2.2 Profil hledaného kandidáta 34

3.2.3 Formy výběru 37

3.2.4 Proces výběrového řízení 38

3.2.5 Hodnocení personálního výběrového řízení 42

3.3 Osobní dotazník 43

3.4 Lékařské prohlídky zaměstnanců 45

3.4.1 Vstupní lékařská prohlídka 46

3.4.2 Lékařské prohlídka ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání 50

3.4.3 Pracovnělékařské prohlídky 51

4. Vznik pracovního poměru 55

4.1 Závislá práce a tzv. švarcsystém 55

4.2 Pracovní smlouva 57

4.2.1 Podstatné náležitosti 57

4.2.2 Další ujednání v pracovní smlouvě 58

4.2.3 Pracovní smlouva s vedoucím zaměstnancem 62

4.3 Výkon práce doma 63

4.4 Pracovní náplň 64

4.5 Odstoupení od pracovní smlouvy 65

5. Úkony během pracovního poměru 66

5.1 Pracovní doba 66

5.1.1 Práce v noci 68

5.1.2 Pracovní pohotovost 69

5.1.3 Netradiční rozvržení pracovní doby 69

5.2 Přestávky v práci, doba odpočinku 72

5.2.1 Přestávky v práci 72

5.2.2 Doba odpočinku 73

5.3 Dovolená 75

5.3.1 Dovolená za kalendářní rok 75

5.3.2 Dovolená za odpracované dny 76

5.3.3 Dodatková dovolená 78

5.3.4 Čerpání dovolené 79

5.3.5 O dovolené obecně 82

5.3.6 Krácení dovolené 82

5.4 Překážky v práci 83

5.4.1 Překážky na straně zaměstnance 83

5.4.2 Jiné důležité osobní překážky v práci 84

5.4.3 Kontrola dočasně práce neschopného zaměstnance 87

5.4.4 Překážky na straně zaměstnavatele 88

5.5 Stravování zaměstnanců 89

5.6 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců 90

5.7 Konkurenční doložka 91

5.8 Informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci 92

5.8.1 Informace před vznikem pracovního poměru 92

5.8.2 Informace v době trvání pracovního poměru 92

5.8.3 Informace o obsahu pracovní smlouvy 93

5.9 Odborný rozvoj zaměstnanců 93

5.9.1 Zaškolení a zaučení 94

5.9.2 Odborná praxe absolventů škol 94

5.9.3 Prohloubení kvalifikace 94

5.9.4 Zvýšení kvalifikace 95

5.10 Odpovědnost za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování 96

5.10.1 Dohoda o odpovědnosti 97

5.11 Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí 100

5.11.1 Potvrzení o svěření věci 100

5.11.2 Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí 100

5.12 Dohoda o mlčenlivosti 101

6. Změny pracovního poměru 102

6.1 Převedení na jinou práci 102

6.2 Přeložení do jiného místa výkonu práce 104

6.3 Dohoda o jiné změně pracovního poměru 104

7. Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli 105

7.1 Agenturní zaměstnávání 105

7.1.1 Dohoda agentury práce s uživatelem 105

7.1.2 Rámcová smlouva mezi agenturou práce a uživatelem 106

7.1.3 Pokyn přidělení zaměstnance agenturou práce 106

7.2 Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli 107

7.2.1 Dohoda mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem o dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli 107

7.2.2 Dohoda mezi zaměstnavateli o dočasném přidělení zaměstnanců 108

8. Problémové situace a jejich řešení 109

8.1 Upozornění na možnost výpovědi v souvislosti s porušením pracovních povinností (vytýkací dopis) 109

8.2 Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků 109

8.3 Náhrada škody 110

8.3.1 Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu 111

8.3.2 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody 111

8.3.3 Výzva k úhradě škody 113

8.3.4 Dohoda o způsobu náhrady škody a uznání dluhu 113

8.4 Dohoda o narovnání 114

8.5 Dohoda o srážkách ze mzdy 115

8.6 Započtení v pracovněprávních vztazích 116

8.7 Možnosti postihu zaměstnance 117

8.8 Doručování písemností 118

8.8.1 Osobní předání písemnosti 118

8.8.2 Doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací 119

8.8.3 Doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 119

9. Skončení pracovního poměru 121

9.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 122

9.2 Výpověď 123

9.2.1 Výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele 125

9.2.2 Výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele 126

9.2.3 Výpověď z důvodu nadbytečnosti 126

9.2.4 Výpověď z důvodu, že zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci pro pracovní úraz či nemoc z povolání 127

9.2.5 Výpověď z důvodu, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost vykonávat dosavadní práci vzhledem ke svému

zdravotnímu stavu 128

9.2.6 Výpověď z důvodu, že zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro výkon práce, např. vykazuje neuspokojivé pracovní

výsledky 128

9.2.7 Výpověď z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 130

9.2.8 Výpověď z důvodu, že zaměstnanec porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce 133

9.3 Odvolání výpovědi zaměstnavatelem 135

9.4 Hromadné propouštění 135

9.5 Skončení pracovního poměru s vedoucím zaměstnancem po odvolání nebo vzdání se tohoto místa 136

9.5.1 Odvolání z vedoucího pracovního místa 137

9.6 Okamžité zrušení pracovního poměru 137

9.6.1 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele – pravomocné odsouzení 138

9.6.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele – porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem 138

9.7 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 138

9.8 Skončení pracovního poměru na dobu určitou 139

10. Listiny a úkony související se skončením pracovního poměru 141

10.1 Výstupní list 141

10.2 Potvrzení o zaměstnání, Zápočtový list 142

10.3 Pracovní posudek 142

11. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 144

11.1 Dohoda o provedení práce 144

11.2 Skončení dohody o provedení práce 145

11.3 Dohoda o pracovní činnosti 146

11.4 Zrušení dohody o pracovní činnosti 147

II. Vnitřní předpisy 149

1. Obecně o vnitřních předpisech 149

1.1 Zákonná úprava, závaznost 149

1.2 Systém vnitrofiremních předpisů 150

2. Organizační řád a organizační schéma, podpisové vzory, spisový řád 154

2.1 Organizační řád 159

2.1.1 Definice organizačního řádu 159

2.1.2 O společnosti 160

2.1.3 Orgány společnosti 161

2.1.4 Struktura dokumentace společnosti 162

2.1.5 Řízení podnikatelské činnosti 163

2.1.6 Podpisové právo 169

2.1.7 Vztahy uvnitř společnosti 170

2.1.8 Jiná organizační ustanovení 170

2.1.9 Základní úprava pracovního styku zaměstnanců 172

2.2 Podpisový řád 172

2.3 Spisový, archivační a skartační řád 173

2.4 Ostatní jednorázové akty zaměstnavatele 175

2.4.1 Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně 175

2.4.2 Přechod práv a povinností na jiný subjekt 176

3. Pracovní řád 178

3.1 Úvodní ustanovení, závaznost 179

3.2 Postup před vznikem, trvání a skončení pracovního poměru 181

3.3 Pracovní doba, přestávky v práci 188

3.4 Práce přesčas, práce ve svátek 192

3.5 Práce v noci 193

3.6 Překážky v práci 193

3.7 Dovolená 195

3.8 Mzda a náhrady mzdy 196

3.9 Stravování 199

3.10 Pracovní cesta 200

3.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 201

3.12 Pracovní podmínky zaměstnanců 203

3.13 Povinnosti zaměstnance 204

3.13.1 Zákaz kouření na pracovišti 209

3.13.2 Absence 210

3.13.3 Kontrola požití alkoholu a omamných látek 211

3.14 Povinnosti zaměstnavatele 213

3.15 Ochrana informací 215

3.16 Odpovědnost za škodu 215

3.17 Doručování 217

3.18 Informování a projednání 217

3.19 Stížnosti, oznámení a podněty zaměstnanců 217

3.20 Závěrečná ustanovení 218

4. Mzdový předpis, bonusy 219

4.1 Mzda, plat, odměna z dohody 219

4.1.1 Mzda 219

4.1.2 Plat 220

4.1.3 Odměna z dohody 221

4.1.4 Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody 221

4.1.5 Minimální mzda 223

4.1.6 Zaručená mzda, plat 223

4.1.7 Naturální mzda 223

4.1.8 Odměna za pracovní pohotovost 223

4.2 Příplatky 224

4.2.1 Režim mzdy 224

4.2.2 Režim platu 227

4.3 Dohoda o mzdě s vedoucím zaměstnancem 230

4.4 Mzdový předpis 230

4.5 Bonusový systém 237

4.6 Ostatní vnitřní směrnice zaměstnavatele 239

5. Kontrola zaměstnanců a ochrana osobních údajů 243

5.1 Kontrola zaměstnanců 243

5.1.1 Kamerové systémy 244

5.1.2 Kontrola e-mailové korespondence 244

5.1.3 Zákaz vyžadování informací 245

Použitá literatura 246

Chcete se na něco zeptat?