Vnitropodnikové směrnice v účetnictví + CD (6. akt. vyd.)

Autor: František Louša

 • Kód produktu: 89569
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 128
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-5172-6
 • Datum vydání: březen 2014
 • Běžná cena s DPH: 399 Kč
 • Sleva: 12%
 • Ušetříte: -48 Kč
 • Vaše cena s DPH: 351 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

V tomto již 6. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké směrnice mohou, ale nemusí, být vyhlášeny. Nedílnou součástí publikace je elektronická příloha se souborem praktických vzorů směrnic na CD-ROMu. Zpracované vzory vám všem umožní snadný přenos do vlastního počítače a usnadní práci při přípravě a vypracování jednotlivých směrnic v jakémkoliv textovém formátu. Pomoc naleznete například při zpracování odpovědnostního řádu (též nazývaného oběh dokladů), odpisového plánu, směrnice pro tvorbu a čerpání rezerv, pro časové rozlišování, pro účtování zásob, kursových rozdílů, upravující vedení pokladní agendy, provedení inventarizace, k účetní závěrce apod.OBSAH:Úvod

Přehled vzorů směrnic na CD-ROMu

1. Vnitropodnikové směrnice, jejichž zpracování je uloženo zákonem o účetnictví

§ 6

§ 11 Účetní doklad

§ 12 Účetní zápisy

§ 33a Průkaznost účetního záznamu

§ 14 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh

§ 24 odst. 7 Kursové rozdíly

§ 28 Odpisový plán

§ 29 a 30 Inventarizace majetku a závazků

§ 29 odst. 1

§ 30 odst. 1

§ 30 odst. 7

§ 30 odst. 6

Prováděcí vyhláška § 58 odst. 1

2. Vnitropodnikové směrnice vyžadované jinými než účetními předpisy

Zákon č. 262/2006, zákoník práce

Zákoník práce § 136

Zákoník práce § 176

Zákoník práce § 182

Zákoník práce § 190

Zákoník práce § 236

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

mycích, čisticích a desinfekčních prostředků č. 495/2001 Sb.

§ 3 odst. 4

Zákon o daních z příjmů § 6

3. Vnitropodnikové směrnice dle prováděcí vyhlášky a Českých účetních standardů

Prováděcí vyhláška

Vlastní náklady

Deriváty

Odložená daň

České účetní standardy

Zásady pro tvorbu a používání rezerv

Vnitropodnikové účetnictví

Přeměny společností

Účtování zásob

Oceňování zásob

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Pravidla konsolidace

4. Doporučené vnitropodnikové směrnice

Úvodem

Zákon o účetnictví

Zákon – Část první, Obecná ustanovení, § 8

Zákon – Část třetí, Účetní závěrka, § 18

Zákon – Část šestá, Úschova účetních záznamů, § 31 a 32

Prováděcí vyhláška nebo České účetní standardy

Oceňování cenných papírů

Opravné položky

Odložená daň

Okamžik uskutečnění účetního případu

Směnky

Analytické účty dlouhodobého majetku

Soubor pohledávek

Pohledávky po lhůtě splatnosti

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Zásoby

Pokladna a ceniny, banka

Náklady a výnosy

5. Příklad přílohy – vzor zpracované směrnice

Příloha

I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek

Příloha

Výňatek z rozsudků k zahrnutí dohadných položek na odměny do základu daně

Chcete se na něco zeptat?