Výchova ke zdraví (2. akt. vyd.)

Autor: Jitka Machová, Dagmar Kubátová a kolektiv

 • Kód produktu: 89887
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 312
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5351-5
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 429 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -43 Kč
 • Vaše cena s DPH: 386 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Zdraví člověka je v současném pojetí chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy.

Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a přináší aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Velký důraz se klade na odpovědnost každého člověka za své zdraví.

Kniha je určena jak vyučujícím daného předmětu, tak studentům pedagogických fakult. Pomůže jim vést žáky v několika základních směrech:

• žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky

• rozvíjejí dovednost odmítat škodlivé látky

• učí se, jak předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích

• rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi

• učí se rozhodovat ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence nejčastějších chronických neinfekčních (tzv. civilizačních) chorobOBSAH:1. Úvod (Jitka Machová)

2. Zdraví (Jitka Machová)

2.1 Definice zdraví a nemoci

2.2 Determinanty zdraví

2.3 Podpora zdraví a prevence

2.3.1 Podpora zdraví

2.3.2 Prevence

3. Životní styl

3.1 Definice životního stylu (Jitka Machová)

3.1.1 Životní styl současného člověka

3.2 Výživa (Jitka Machová)

3.2.1 Složky výživy

3.2.2 Nesprávná výživa

3.2.3 Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR

3.2.4 Stravovací návyky obyvatelstva ČR

3.2.5 Zásady stravování dětí

3.3 Pohybová aktivita (Dagmar Kubátová)

3.3.1 Pohybový aparát

3.3.2 Tělesná zdatnost

3.3.3 Držení těla

3.3.4 Hypokineze jako součást životního stylu současné populace

3.3.5 Možnosti ovlivnění pohybové aktivity dětí ve školním prostředí

3.3.6 Význam pohybu

3.4 Kouření (Jitka Machová

3.4.1 Rizika kouření

3.4.2 Kdy vzniká návyk kouření

3.4.3 Pasivní kouření

3.4.4 Závislost na nikotinu a její odvykání

3.4.5 Prevence ve vztahu ke kouření

3.5 Vztah k alkoholu (Jitka Machová)

3.5.1 Druhy alkoholických nápojů

3.5.2 Metabolismus alkoholu

3.5.3 Účinky alkoholu

3.5.4 Poškození zdraví způsobená alkoholem

3.5.5 Ohrožení dětí a mládeže alkoholem

3.5.6 Prevence a ochrana dětí a mládeže před alkoholem

3.6 Drogy (Dagmar Kubátová)

3.6.1 Terminologie

3.6.2 Klasifikace drog

3.6.3 Vzdělávání dětí a mladistvých v protidrogové prevenci

3.7 Návykové chování (Zdeněk Svoboda)

3.7.1 Patologické hráčství

3.7.2 Návykové chování ve vztahu k počítačům

3.7.3 Návykové chování ve vztahu k médiím (televize, video)

3.7.4 Závislost na práci

3.8 Působení alternativních náboženských skupin (Zdeněk Svoboda)

3.8.1 Alternativní náboženské skupiny a sekty

3.8.2 Znaky sekt

3.8.3 Nebezpečí a možná pozitiva působení alternativních náboženských skupin

3.8.4 Možnosti prevence působení sekt

3.9 Šikana (Jitka Machová)

3.9.1 Definice šikany

3.9.2 Psychosociální poruchy

3.9.3 Stupně šikany

3.9.4 Osobnost agresora a osobnost oběti

3.9.5 Zhoubné účinky šikanování

3.9.6 Prevence šikany na základní škole

3.10 Psychická zátěž (Iva Wedlichová)

3.10.1 Předmět studia psychologie zdraví

3.10.2 Náročné situace a závažné životní události

3.10.3 Reakce na náročné životní situace

3.10.4 Způsoby zvládání životních těžkostí

3.10.5 Relaxace (Eva Mrázová)

3.11 Rizikové sexuální chování (Jitka Machová, Jana Hamanová)

3.11.1 Vývoj sexuálního chování

3.11.2 Rizikové sexuální chování v dospívání

3.11.3 Pohlavní nemoci

3.11.4 Syndrom získaného imunodeficitu (AIDS)

4. Dospívání a některé jeho zdravotní problémy (Jana Hamanová)

4.1 Dospívání (adolescence)

4.2 Vztah dospívajících k vlastnímu zdraví

4.3 Syndrom rizikového chování v dospívání

4.3.1 Zneužívání návykových látek

4.3.2 Rizikové chování v oblasti psychosociální

4.3.3 Rizikové chování v reprodukční oblasti

4.3.4 Příčiny rizikového chování v dospívání

4.3.5 Prevence syndromu rizikového chování a pomoc v praxi

4.4 Nejčastější kožní onemocnění a péče o pleť v dospívání (Pavel Kabíček)

4.4.1 Acne juvenilis

4.4.2 Péče o pleť v dospívání

4.5 Fitness centra a dospívající (Pavel Kabíček)

4.6 Poruchy příjmu potravy (Jitka Machová)

4.6.1 Příčiny poruch příjmu potravy

4.6.2 Diagnostická kritéria pro mentální anorexii a mentální bulimii

4.6.3 Charakteristika dívek s mentální anorexií

4.6.4 Charakteristika dívek s mentální bulimií

4.6.5 Psychosociální problémy spojené s poruchami příjmu potravy

4.6.6 Léčení a prevence poruch příjmu potravy

5. Časté neinfekční choroby

5.1 Příčiny častých neinfekčních chorob (Jitka Machová)

5.2 Kardiovaskulární choroby (Dagmar Kubátová)

5.2.1 Ateroskleróza

5.2.2 Vysoký krevní tlak

5.2.3 Komplikace aterosklerózy a hypertenze v srdci, cévách a mozku

5.2.4 Prevence kardiovaskulárních chorob

5.3 Nádorová onemocnění a jejich prevence (Jitka Machová)

5.3.1 Charakteristika nádorové choroby

5.3.2 Nejčastější příčiny nádorového onemocnění

5.3.3 Výskyt nádorových onemocnění

5.3.4 Obecné zásady prevence nádorových onemocnění

5.4 Cukrovka (Jitka Machová)

5.4.1 Co je cukrovka

5.4.2 Formy cukrovky

5.4.3 Příčiny a výskyt cukrovky

5.4.4 Chronické komplikace

5.4.5 Hypoglykemie

5.4.6 Prevence a léčení

5.4.7 Cukrovka u dětí a dospívajících

5.5 Obezita (Jitka Machová)

5.5.1 Význam tuku v těle a jeho změny v ontogenezi

5.5.2 Nadváha a obezita

5.5.3 Typy obezity

5.5.4 Zdravotní rizika obezity

5.5.5 Jak obezita vzniká

5.5.6 Výskyt obezity

5.5.7 Obezita u dětí

5.5.8 Prevence obezity a její léčení

5.5.9 Lázeňská léčba obezity dětí a dorostu

5.6 Osteoporóza (Jitka Machová)

5.6.1 Kostní tkáň

5.6.2 Příčiny osteoporózy

5.6.3 Projevy osteoporózy

5.6.4 Prevence

5.7 Onemocnění ústní dutiny a zubů (Jitka Machová)

5.7.1 Funkce zubů

5.7.2 Dočasný a trvalý chrup

5.7.3 Častá onemocnění v ústní dutině

5.7.4 Hygiena ústní dutiny a prevence jejích onemocnění

5.7.5 Výukový program „Zdravé zuby“

5.8 Alergické choroby (Dagmar Kubátová)

5.8.1 Typy přecitlivělosti

5.8.2 Péče o dítě s alergií

6. Úrazy v dětství (Jitka Machová)

6.1 Úrazy jako zdravotní, společenský a ekonomický problém

6.2 Úrazy v jednotlivých obdobích ontogeneze

6.2.1 Úrazy v kojeneckém a batolecím období

6.2.2 Úrazy v předškolním věku

6.2.3 Úrazy ve školním věku

6.2.4 Úrazy ve věku patnácti až devatenácti let

6.3 Úrazy jako následek tělesného týrání dítěte

6.4 Prevence úrazů

7. Životní prostředí (Dagmar Kubátová)

7.1 Životní prostředí a zdraví

7.1.1 Pohoda prostředí

7.1.2 Znečištění ovzduší, vody, potravin a půdy

7.2 Trvale udržitelný rozvoj jako způsob života

8. Podpora zdraví ve škole (Dagmar Kubátová)

8.1 Hygienické požadavky na práci učitele při ochraně zdraví žáků

8.2 Projekt „Škola podporující zdraví“

9. „Zdraví 21“ – zdraví pro všechny do 21. století (Jitka Machová)

9.1 Principy programu „Zdraví 21“

9.2 Problematika cílů programu „Zdraví 21“ v podmínkách České republiky

9.3 Přehled cílů programu „Zdraví 21“

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

Chcete se na něco zeptat?