Začínající mzdová/mzdový účetní • šestidenní kurz

Určeno pro: mzdové účetní s malou praxí. Určeno pro omezený počet posluchačů. Šestidenní seminář • 11.- 13. dubna, 16. - 18. dubna 2018

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V ceně kurzu jsou publikace Abeceda mzdové účetní (ANAG, 1/2018) a Zákoník práce s komentářem (ANAG, 1/2018), a dále ukázkové číslo časopisu Mzdová účetní (ANAG).

Program:

1. den: • 11. duben • 9.00 - 15.00 hod. • Důchodové pojištění a ELDP • lektorka Jana Dorčáková

 • přehled předpisů v oblasti důchodového pojištění • změny od 1.1.2018 a od 1. 2. 2018
 • okruh pojištěných osob • povinné a dobrovolné pojištění • náhradní doby pojištění
 • hodnocení doby důchodového pojištění
 • druhy důchodů a jejich výše
 • součinnost při sepisování žádosti o důchod • zvyšování důchodu
 • vzor výpočtu důchodu v roce 2017 a 2018
 • ohlašovací povinnost
 • vedení podkladové evidence • archivační lhůty
 • vedení a předkládání ELDP • povinnosti zaměstnavatele
 • vyloučená doba a odečítané doby, omluvné důvody
 • zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
 • upřednostnění vyloučených dob před příjmy
 • opravy odeslaných ELDP
 • povinnosti zaměstnavatele při vedení ELDP
 • příklady vyplňování ELDP

2. den: • 12. duben • 9.00 - 14.30 • Daň z příjmů • lektorka Ing. Růžena Klímová

 • daňový rezident • nerezident • daňový domicil
 • příjmy od daně osvobozené • příjmy, které nejsou předmětem daně
 • zdanitelné příjmy • prohlášení poplatníka
 • způsoby zdanění • záloha daně a její odvod • srážková daň u DPP a její odvod • dvojí základ daně u daňového rezidenta
 • solidární zvýšení zálohy daně
 • slevy na dani a prokazování jejich nároků • daňové zvýhodnění a daňový bonus
 • zdanění příjmů členů statutárních orgánů daňových nerezidentů
 • mzdový list a jeho náležitosti • výpočet čisté mzdy
 • příprava na budoucí povolání • studium na SŠ a VŠ

3. den: • 13. duben • 9.00 - 14.30 • Zdravotní pojištění, sociální zabezpečení • lektorka Ing. Růžena Klímová

 • plátci pojistného
 • registrační povinnost zaměstnavatele vůči zdravotní pojišťovně
 • ohlašovací povinnosti zaměstnavatele
 • vyměřovací základ • výše pojistného a jeho odvod, měsíční hlášení o vyměřovacích základech a výši pojistného
 • pojištěnci státu • oznamovací kódy
 • minimální vyměřovací základ • doplatek do „minima“
 • odvod pojistného u DPP
 • odvod pojistného u DPČ • odvod pojistného u členů družstev • odvod pojistného u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby
 • sankce v oblasti zdravotního pojištění, vratka přeplatku, výběr dlužného pojistného
 • sociální zabezpečení • registrační povinnost vůči OSSZ • okruh pojištěných osob
 • vyměřovací základ
 • sazby pojistného • odvod pojistného • přehled o výši pojistného • sankce
 • vysvětlení pojmů nemocenské pojištění a důchodové pojištění

4. den: • 16. duben • 9.00 - 14.30 • Nemocenské pojištění • lektorka Ing. Růžena Klímová

 • podmínky účasti na nemocenském pojištění • ostatní zaměstnání
 • zaměstnání malého rozsahu • dohoda o provedení práce
 • dávky nemocenského pojištění
 • nemocenské, PPM, ošetřovné, otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné
 • vyměřovací základ a odvod pojistného
 • rozhodné období při vzniku sociální události
 • vyloučené doby
 • denní vyměřovací základ
 • ochranná lhůta u nemocenského a PPM, čekací doba u PPM
 • podpůrčí doba u jednotlivých dávek NP
 • plnění oznamovacích povinností

5. den: • 17. duben • 9.00 - 14.30 • Personální agenda • lektorka Ing. Růžena Klímová

 • pracovní doba podle zákoníku práce
 • rozvrhování pracovní doby • rovnoměrné, nerovnoměrné, vyrovnávací období
 • přestávky na oddech, bezpečnostní přestávky a jejich posuzování
 • vstupní lékařské prohlídky
 • zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání • vyměřovací základ • sazby pojistného • výpočet pojistného a odvod pojistného
 • náhrada za ztrátu na výdělku v době trvání DPN
 • zápočtový list a jeho náležitosti
 • přehled povinností zaměstnavatele při vzniku, trvání, skončení zaměstnání a při ukončení kalendářního roku
 • ochrana osobních údajů a osobní spis zaměstnance
 • archivace dat

6. den: • 18. duben • 9.00 - 15. 00 • Pracovněprávní vztahy • lektor JUDr. Bořivoj Šubrt

 • závislá práce a pracovněprávní vztahy, • právní úprava a letošní novely zákoníku práce • kontrolní působnost státu • co je státní služba
 • vznik pracovního poměru • sjednání a obsah pracovní smlouvy • jmenování, odvolání a vzdání se funkce některých vedoucích zaměstnanců u části zaměstnavatelů
 • změny a skončení pracovního poměru • zvláštnosti při organizačních změnách • odstupné
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • pracovní doba a její mzdové souvislosti • práce přesčas • evidence
 • další základní pracovní podmínky • náhrada mzdy v době prvních 2 týdnů dočasné pracovní neschopnosti • mateřská a rodičovská dovolená a další překážky v práci • dovolená
 • odměňování za práci • mzda a plat • základní pravidla • povinné příplatky
 • obsluha mzdy a platu
 • zúčtování • splatnost a výplata
 • průměrný výdělek
 • srážky ze mzdy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. dubna 2018, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 15220
 • Stav: Připravujeme
Cena: 12 990 Kč Objednat