Začínající účetní • třídenní seminář • 3., 8. a 9. 10. 2018

Určen pro: začínající a mírně pokročilé účetní

Kurz je pro omezený počet posluchačů. Účastníci semináře obdrží materiál vypracovaný lektorem, vzorové číslo časopisu Účetní a daně a odbornou publikaci nakladatelství ANAG: Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018 v ceně 649,- Kč. Všichni absolventi kurzu získají osvědčení o účasti.
 • 1. den • 3. října 2018
 • vymezení předpisů vztahujících se k účetnictví • zákon o účetnictví, vyhlášky, české účetní standardy
 • obsah účetnictví, účetní období
 • účetní zásady
 • účetní osnova a účetní rozvrh pro podnikatele
 • metody oceňování
 • vnitřní účetní předpisy - směrnice
 • okamžik uskutečnění
 • cizí měna
 • zásadní změny z titulu změny zákona o účetnictví od 1. 1. 2016
 • účetní doklady a zápisy • účetní knihy
 • součásti roční účetní závěrky
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • pořízení, odpisování, pozbývání, ocenění, evidence , základní kontrolní vazby, uvedení do provozu, technické zhodnocení a opravy
 • 2. den • 8. října 2018
 • zásoby • druhy zásob, metody účtování, oceňování, pořízení a prodej
 • pokladna a banka • účtování, doklady, inventarizace
 • úvěry • zálohy • leasing
 • pohledávky • vystavení faktury, úhrada, evidence vystavených faktur, inventarizace ke konci účetního období, další operace s pohledávkami - postoupení, odpis, opravné položky, zápočet
 • dluhy, závazky • účtování přijatých faktur, evidence, dokladová inventarizace
 • účtování o zaměstnancích
 • ostatní pohledávky a závazky
 • 3. den • 9. října 2018
 • náklady a výnosy - druhy, časové rozlišení
 • zjištění hospodářského výsledku
 • struktura vlastního kapitálu a účtování
 • inventarizace majetku a závazku k rozvahovému dni
 • sankce
 • na závěr každého dne - diskuze a odpovědi na Vaše dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16816
 • Stav: Připravujeme
Cena: 5 290 Kč Objednat