Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v roce 2018 • první zkušenosti z aplikace tohoto zákona v praxi

Určeno pro: úředníky územně samosprávných celků, členy komisí k projednávání přestupků a zaměstnance správních úřadů rozhodujících v prvním stupni

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nabyl účinnosti 1. 7. 2017. Obsahem semináře bude výklad tohoto zákona včetně porovnání s předchozí právní úpravou. Výklad bude doplněn o první zkušenosti z aplikace tohoto zákona v praxi včetně některých metodických závěrů Ministerstva vnitra ke sporným otázkám.
 • Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky
 • odpovědnost za přestupek
 • odpovědnost za přestupek fyzické osoby
 • odpovědnost za přestupek právnické osoby
 • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik odpovědnosti za přestupek
 • Správní tresty a jejich ukládání
 • ukládání správních trestů
 • polehčující a přitěžující okolnosti
 • správní tresty
 • Ochranná opatření
 • omezující opatření
 • zabrání věci
 • Řízení o přestupcích
 • příslušnost správních orgánů
 • účastníci řízení
 • postup před zahájením řízení
 • postup v řízení
 • zvláštní druhy řízení
 • rozhodnutí o přestupku
 • řízení o odvolání
 • zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku0/li>
 • Evidence přestupků
 • odkaz na příslušné hmotně právní normy upravující skutkové podstaty jednotlivých přestupků (např. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích)
 • Základní a související právní předpisy:
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. května 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16734
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat