Zákoník práce v roce 2018 • související věcné změny s dopady do pracovního práva v oblastech zaměstnanosti, inspekce práce, nemocenského pojištění a poskytování PLS

Určen pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní.

Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadními změnami v úpravě pracovněprávních vztahů při aplikaci zákoníku práce do konce roku 2017 a v roce 2018 ve světle těchto zásadních věcných změn. V rámci semináře budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány dotazy účastníků týkající se pracovněprávní úpravy. Obsah semináře, který bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativy v době jeho konání, bude zaměřen na prezentaci těchto nejdůležitějších změn:

 • zásadní změny v poskytování pracovnělékařských služeb od 1.11.2017 - informace pro personalisty
 • zákon č..202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 • tento zákon mění některá pravidla při poskytování pracovnělékařských služeb a je účinný od 1.11.2017 • bude doprovázen novelou prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb.
 • novela zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách obsahuje například: • termín provedení vstupní lékařské prohlídky a hrazení nákladů prohlídky (zpřísnění právní úpravy) • nové požadavky na obsah lékařských posudků • pracovněprávní důsledky posudku: překážka v práci, hrazení náhrady mzdy, změna druhu práce, výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu • předpoklady pro vydání posudku, výpis ze zdravotnické dokumentace, nová možnost potvrzení o nezměněném zdravotním stavu • povinnost zajišťovat pracovnělékařské služby prostřednictvím smluvního poskytovatele, registrovaného poskytovatele (obvodní lékař); kdy zaměstnavatel nově nemusí mít smluvního poskytovatele • možnost jiného (pověřeného) poskytovatele • prohlídky u agenturních zaměstnanců a zaměstnanců na základě DPP a DPČ • nové důsledky nevydání posudku v důsledku odmítnutí prohlídky ze strany zaměstnance • nová možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku
 • změny v zákoně o inspekci práce
 • nové přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců
 • možnost uložení pokuty například za neoprávněný monitoring (kamerové sledování) nebo zjišťování nepovolených údajů (těhotenství, trestněprávní bezúhonnost) až do výše 1 mil. Kč
 • nové přestupky na úseku agenturního zaměstnávání
 • změny v zákoně o zaměstnanosti
 • změny v agenturním zaměstnávání, nové povinnosti pro agentury
 • zastřené zprostředkování zaměstnání • zrušení zákazu přidělení cizince ze státu mimo EU agenturou
 • nové podmínky plnění povinného podílu • nová povinná elektronická evidence
 • režim nemocného uchazeče o zaměstnání
 • nový zákaz výkonu nekolidujícího zaměstnání (vedle evidence uchazeče o zaměstnání) na dohodu o provedení práce
 • změny v zákoníku práce
 • změny v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zaměstnanosti
 • nová definice diskriminace v pracovněprávních vztazích
 • změny v souvislosti v souvislosti se změnami v zákonech o nemocenském a důchodovém pojištění
 • změny v zákoně o nemocenském pojištění
 • otcovská poporodní péče a nová dávka poskytovaná z nemocenského pojištění (otcovské)
 • podmínky poskytování, podpůrčí doba dávky a výše dávky, důsledky pro pracovněprávní vztah (právo na pracovní volno)
 • změny v zákoně o důchodovém pojištění
 • stanovení maximální věkové hranice pro odchod do starobního důchodu
 • nejčastější chyby při správné aplikaci zákoníku práce
 • speciální konzultační blok sestavený z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k postihům, sankcím nebo soudním sporům
 • možnost konzultace k dotazům účastníků semináře k široké problematice pracovního práva

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. ledna 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 13942
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat