Zaměstnávání cizinců v České republice 2018 /2019 • základní principy a aktuální povinnosti zaměstnavatelů

p>Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

 • Cíl: Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Seznámení s nejdůležitějšími změnami (zavedení mimořádného pracovního víza), které přinese projednávaná novela zákona o pobytu cizinců, jež transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti.
 • Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).
 • Úvod do problematiky
 • V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky a příslušné státní instituce, se kterými cizinec přichází do styku v rámci legalizace svého zaměstnání. Posluchači budou upozorněni na změny, které přinese projednávaná novela zákona o pobytu cizinců v oblasti zaměstnávání cizinců.
 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
 • V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky • bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU • povinnosti vůči státním úřadům • včetně možnosti těchto občanů žádat o přechodný pobyt.
 • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
 • Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států • postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících • postupu při jejich prodlužování a žádostech o souhlas Ministerstva vnitra ČR se změnou zaměstnavatele a druhu práce • upozornění na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnán • rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců • upozornění na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.
 • Výjimky a zvláštní povolení
 • Tato část bude věnována podmínkám žádostí o modrou kartu • kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance • o povolení pro sezónní zaměstnance • proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Fast Track, Projekt a Režim Ukrajina atd.).
 • Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.
 • účastníci semináře obdrží zdarma publikaci "Zaměstnávání cizinců na území České republiky" (ANAG 5/2018 v ceně 369,- Kč)

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16872
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat