Zaměstnávání cizinců v České republice 2018 /2019 • základní principy a aktuální povinnosti zaměstnavatelů

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

 • Cíl: Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Seznámení s nejdůležitějšími změnami (zavedení mimořádného pracovního víza), které přinese projednávaná novela zákona o pobytu cizinců, jež transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti.
 • Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).
 • Úvod do problematiky
 • V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky a příslušné státní instituce, se kterými cizinec přichází do styku v rámci legalizace svého zaměstnání. Posluchači budou upozorněni na změny, které přinese projednávaná novela zákona o pobytu cizinců v oblasti zaměstnávání cizinců.
 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
 • V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky • bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU • povinnosti vůči státním úřadům • včetně možnosti těchto občanů žádat o přechodný pobyt.
 • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států
 • Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států • postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících • postupu při jejich prodlužování a žádostech o souhlas Ministerstva vnitra ČR se změnou zaměstnavatele a druhu práce • upozornění na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnán • rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců • upozornění na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.
 • Výjimky a zvláštní povolení
 • Tato část bude věnována podmínkám žádostí o modrou kartu • kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance • o povolení pro sezónní zaměstnance • proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Fast Track, Projekt a Režim Ukrajina atd.).
 • Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.
 • účastníci semináře obdrží zdarma publikaci "Zaměstnávání cizinců na území České republiky" (ANAG 5/2018 v ceně 369,- Kč)

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16872
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat