Změny v personální a mzdové oblasti 2018

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít aktuální informace

Cíl: získat aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát.

 • změny v pracovním právu
 • změny v oblasti Zákoníku práce
 • změny v pracovnělékařských službách
 • nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 • pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy • daň ze závislé činnosti • daňový bonus • zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ
 • srážky ze mzdy, platu nebo odměn 2018
 • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 Zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2017 a 2018 – porovnání • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu • ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného • výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018 • určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • celá řada ukázek výpočtů srážek
 • zdravotní pojištění 2018
 • kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel • osoba samostatně výdělečně činná • osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategoriií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie
 • pojistné na sociální zabezpečení 2018
 • maximální vyměřovací základ – zrušení • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 • výše sazeb pojistného v roce 2018 • sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále • pravděpodobná výše pojistného • dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění.
 • náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 2018
 • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2018 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol
 • nemocenské pojištění 2018 • změny od 1.2.2018
 • komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek • nová dávka „otcovská dovolená“ • rozhodné období v roce 2018 • kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení
 • důchodové pojištění • zásadní změny 2018
 • podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 - porovnání
 • daň ze závislé činnosti • zásadní změny 2018
 • nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018 • další změny v daňové oblasti • říprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění • uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor …..,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn
 • zákon o zaměstnanosti • změny v roce 2017 a 2018
 • nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání • připravované změny v Zákoně o zaměstnanosti • Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání • další změny
 • další informace pro rok 2018
 • zákon o inspekci práce • vyhláška o výši stravného pro rok 2018 • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy
 • diskuze • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. ledna 2018, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 13944
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat