Zvláštní skupiny osob vykonávající práce na základě závislé činnosti podle Zákoníku práce, Zákona o zaměstnanosti a Zákona o obchodních korporacích 2018 • komplexní přehled

Určeno pro: vedoucí zaměstnance, statutáry, personalisty a mzdové účetní

Cíl: objasnění povinností zaměstnavatelů při zaměstnávání studentů, poživatelů důchodů, agenturních zaměstnanců, občanů EU a cizinců. Dále pak uzavírání smluv o výkonu funkce statutárů a povinnosti vůči těmto osobám. Na tomto semináři obdrží posluchači podrobné pracovní materiály s celou řadou předepsaných tiskopisů a doporučených vzorů a to vše podle poslední právní úpravy.

Program semináře:

Výčet právních předpisů týkajících se této problematiky pro rok 2018

Uzavírání pracovněprávních vztahů podle Zákoníku práce

• s poživateli důchodů, se studenty, ochrana mladistvých a nezletilých při výkonu práce

• formy uzavření právního vztahu • pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, pracovní činnosti • co je pro zaměstnavatele nejvýhodnější

• co musí obsahovat pracovní smlouva • dohoda o provedení práce, pracovní činnosti • délka trvání těchto pracovněprávních vztahů – doba určitá, neurčitá • odměňování – určení mzdy, platu nebo odměny • minimální zaručená mzda • povinnosti zaměstnavatelů seznámit zaměstnance se zpracováním jejich osobních údajů, vnitřními firemními předpisy, pracovní dobou, čerpáním dovolené, atd. • nároky zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti • zákonné příplatky • překážky v práci • dovolená • náhrady cestovních výdajů • stravenky a ostatní benefity • dohoda o svěření motorového vozidla pro pracovní a soukromé účely

• vstupní a další pracovně-lékařské prohlídky u těchto skupin zaměstnanců • kdy vyslat na tyto prohlídky zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce • žádost o provedení pracovně-lékařských prohlídek • posudky o způsobilosti zaměstnanců • co dělat, když zaměstnanec ztratil dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci

Povinnosti zaměstnavatelů vůči jednotlivým institucím

správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny • přihlašování a odhlašování zaměstnanců k a z účasti na nemocenském pojištění • pojem zaměstnávání malého rozsahu u dohody o pracovní činnosti a pracovního poměru • nový pojem malý rozsah od 1.2.2018 a to podle Zákona o nemocenském pojištění • kdy vzniká u „dohodářů“ nárok na náhradu odměny a nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti. • termíny přihlašování, odhlašování • dohoda o provedení práce a odvod pojistného • souběh dohod u jednoho zaměstnavatele a vznik účasti na pojištění • zvláštní specifika u zdravotního pojištění u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti • odvod pojistného na zdravotní pojištění u pracovního poměru malého rozsahu • princip dopočtu pojistného do minimálního vyměřovacího základu od roku 2018 • kdy musí být proveden dopočet do MVZ a kdy nikoliv • úrazové pojištění „dohodářů“ – odvod pojistného na úrazové pojištění • nároky při pracovních úrazech podle Zákoníku práce

daň ze závislé činnosti v roce 2018 • možnost zaměstnance podepsat tiskopis „Prohlášení poplatníka • uplatňování základní slevy na poplatníka a dalších slev u poplatníka poživatele invalidního důchodu, pracujícího studenta • dokladování těchto slev • příjem ze závislé činnosti podléhající dani zálohové a dani zvláštní sazbou „srážkové“

Statutáři obchodních korporací

• smlouva o výkonu práce statutára – výkon závislé činnosti, podle Zákona o obchodních korporacích • malý rozsah u statutárů – rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění • odvod pojistného na zdravotní pojištění • souběh výkonu funkce statutára a zaměstnanecký poměr • může statutár podepsat „Prohlášení poplatníka „ ? • úrazové pojištění statutárů • benefity pro statutáry podle jiného právního předpisu než Zákona o obchodních korporacích • názorná ukázka smlouvy o výkonu funkce statutára

Základní informace o zaměstnávání občanů Evropské unie a cizinců v roce 2018

občané EU: uzavírání pracovněprávních vztahů • oznamovací povinnost na Úřad práce – termíny, závazný tiskopis • správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna • speciální kódy u zdravotní pojišťovny • může podepsat Občan EU Prohlášení poplatníka k dani • pojem daňový rezident, nerezident

cizinci: kdy může zaměstnavatel uzavřít pracovněprávní vztah s občanem z jiného státu než je EU • výkon práce na základě výjimky podle Zákona o zaměstnanosti, povolení k výkonu práce, zaměstnanecká karta a karta modrá • oznamovací povinnost zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a to na Úřad práce, Cizineckou polici, OSSZ a zdravotní pojišťovny – specifický kód a kartička pojištěnce – cizince • vedení povinné evidence § 102 Zákona o zaměstnanosti

Problematika agenturního zaměstnání

• smlouva mezi agenturou práce a uživatelem • pracovnělékařské prohlídky u agenturních zaměstnanců • ostatní důležité informace o zaměstnávání agenturních zaměstnanců podle Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce • vzor – obsah smlouvy mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance

Diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 20. dubna 2018, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 15233
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat