Powered by Smartsupp

Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé

Určeno pro: personalisty s malou praxí a všechny, kteří se problematikou zabývají. Určeno pro omezený počet posluchačů.

Prodloužená doba konání semináře do 16.00 hod.

Účastníci obdrží publikaci nakladatelství ANAG Abeceda personalisty, vzorové číslo časopisu Praktická personalistika a osvědčení o absolvování semináře.

Program semináře:

personální agenda • povinnosti zaměstnavatele

 • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat • osobní spis, ochrana osobních údajů • doporučené postupy a vzory • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád • vnitřní předpis o kamerovém systému • vnitřní předpis o poskytování benefitů, a další doporučené důležité vnitropodnikové předpisy.
 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty • před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců • v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a ukončení pracovněprávního vztahu (zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím)
 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy, elektronizace personální agendy

zákon o pracovnělékařské službě • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě
 • zařazení zaměstnanců • kategorizace prací (rizikové skupiny prací)
 • kdo musí mít smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek.
 • vstupní lékařské prohlídky a jejich zrušení u kategorie první a částečně druhé od roku 2025 – podrobný výklad ( bude-li schváleno) • periodické prohlídky a vybrané skupiny zaměstnanců, u kterých je nutné tyto provést ( profesí rizika) • mimořádné prohlídky a její případné výsledky – povinnosti zaměstnavatele v případě, že zaměstnanec je zdravotně nezpůsobilý ( podrobný výklad) • výstupní prohlídkylékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť
 • sankce za neprovedení pracovnělékařských prohlídek • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce • povinnosti zaměstnavatele dodržet § 103 Zákoníku práce.

zákoník práce 2024 a 2025 – tzv. flexinovela a pohled zaměstnavatele

 • poznatky z praxe o naplnění směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách
 • uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce • nelegální práce • uzavírání pracovního poměru, jmenování do vedoucí funkce a dopady do případných odvolání z funkce, nebo vzdání se funkce, např. ředitelé škol, vedoucí odboru, atd., náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce ve vazbě na ustanovení § 42 Zákoníku práce – pojem pracovní cesta • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba – podrobný výklad na její délku rok 2024, 2025, prodlužování o kvalifikovaní překážky v práci, možné ukončení PP ve zkušební době • informování o obsahu pracovního poměru dle § 37 Zákoníku práce • institut konkurenční dohody a dopady na její neplnění
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr • dohody o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti, • odlišnosti mezi pracovní smlouvou a dohodami, odměňování „dohodářů“, určování směn, vedení evidence o odpracované době, poskytování zákonných příplatků , překážek v práci a dovolená – názorné příklady evidence všech dohod o provedení práce od 1.7.2024 – výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnancům činným na základě DPP zásadní změny posuzování účasti na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce od 1.1.2025 – režim oznámené dohody, účast na nemocenském a zdravotním pojištění, zdanění příjmů plynoucích na základě DPP, uplatnění možných slev na dani, úrazové pojištění při výkonu práce
 • změny pracovního poměru • přeložení zaměstnance • pracovní cesty zaměstnanců • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti
 • skončení pracovněprávních vztahů • dohoda o ukončení pracovního poměru a její případná rizika, zrušení pracovního poměru ve zkušební době • výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele – změny ve výpovědní době • okamžité zrušení pracovního poměru – ze strany zaměstnavatele, ale i ze strany zaměstnance • zákaz výpovědi – ochranná doba, kdy nemůže dát zaměstnavatel výpověď odstupné – a jeho výše povinnosti zaměstnance vrátit vyplacené odstupné – varianty, kdy zaměstnanec odstupné nemusí vracet • doručování písemností a možné formy – doporučený vzor vnitřního předpisu • výtka zaměstnavatele zaměstnanci – celá řada doporučených vzorů vytýkacích dopisů
 • další důležité informace dle Zákoníku práce – vysílání zaměstnanců do zahraničí • výkon práce zaměstnance na dálku – doporučený vzor dohody o výkonu práce na dálku a její náležitosti. Nároky zaměstnanců pracujících na dálku – náhrada nákladů, stravenkový paušál, stravenka, zákonné příplatky. Práce na dálku u zaměstnanců činných na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba těchto zaměstnanců. • skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu • doporučené postupy.

zákon o zaměstnanosti

 • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • změny agenturní zaměstnání • změny v povinnosti evidovat občany EU a cizince, vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance, klady a zápory agenturního zaměstnávání • novinky u agenturního zaměstnávání – podmínky pro vznik agentury práce.

pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody

 • určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce na dálku – poznatky z praxe • pružné rozvržení pracovní doby • kratší pracovní doba a zásady, které musí zaměstnavatel dodržet. Dny pracovního klidu • přestávky v práci • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost • názorné ukázky rozpisů směn u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou • vedení evidence pracovní doby – rozdíl v pojmech evidence docházky a pracovní doby § 96 ZP platí i pro DPP a DPČ. Doporučené vzory směrnic o postupech při rozvrhování pracovní doby.
 • dovolená a její určování a následné poskytování – základní nejdůležitější informace z pohledu personalisty a vedoucích zaměstnanců • převádění dovolené z roku do roku • krácení dovolené • přerušení dovolené • dovolená za odpracované dny • proplácení dovolené, mateřská dovolená a dovolená • příklady. Vnitřní předpis o postupech při čerpání a určování dovolené.
 • jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené • smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • překážky v práci • na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná práce , praktické zkušenosti, • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nemoc zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, atd.
 • náhrady škody v roce 2024, 2025 • pracovní úrazy • evidence pracovních úrazů • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – základní nejdůležitější informace v této oblasti • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty • věci zaměstnavatele, vzory, tiskopisy doporučené postupy • povinnosti personalistů

odměňování zaměstnanců – důležité základní informace pro personalisty – změny 2025

 • zařazování zaměstnanců • mzda, plat • mzdový výměr • platový výměr • právní předpisy.
 • nově při stanovení nejnižší úrovně minimální mzdy - procenta z průměrného výdělku ponechání základních 4 skupin prací zaručené mzdy jen ve vazbě na zaměstnance odměňovaných platem zrušení zaručené mzdy pro nestátní sféru – vše od roku 2025 institut smluvní mzdy. • co není mzdou, platem • obsluha mzdy – nedotknutelnost mzdy, platu, zákonné příplatky ke mzdě, platu • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu • doporučené vzory – mzdový řád, platový řád – vše aktualizováno pro rok 2025
 • nenárokové složky ke mzdě, platu • prémie, odměny • osobní příplatky • příplatek za odpolední směnu • odměna za pracovní pohotovost • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek • průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

informace budou operativně doplněny podle posledního vývoje legislativy ke dni konání semináře.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. září 2024, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 21153
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat