Powered by Smartsupp

Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé

Určeno pro: personalisty s malou praxí a všechny, kteří se problematikou zabývají. Určeno pro omezený počet posluchačů. Prodloužená doba konání semináře do 16.00 hod.

Účastníci obdrží publikaci nakladatelství ANAG Abeceda personalisty, vzorové číslo časopisu Praktická personalistika a osvědčení o absolvování semináře.

Cíl: objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální oblasti a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění s ohledem na zásadní změny v Zákoníku práce v roce 2023 a od 1.1.2024

Program semináře:

Personální agenda • povinnosti zaměstnavatele

 • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat • osobní spis, ochrana osobních údajů • doporučené postupy a vzory • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád • vnitřní předpis o kamerovém systému • vnitřní předpis o poskytování benefitů, atd.
 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty • před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců • v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a ukončení pracovněprávního vztahu (zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím)
 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy

Zákon o pracovnělékařské službě • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě
 • zařazení zaměstnanců • kategorizace prací (rizikové skupiny prací)
 • kdo musí mít smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • vstupní pracovně lékařské prohlídky a případné zrušení u kategorií I (zásadní změna)
 • vstupní lékařské prohlídky a návrh na jejich zrušení u kategorie první a částečně druhé • zásadní změny u periodických prohlídek s odkazem na novou vyhlášku 452/2022 Sb. již od 1.1.2023 • mimořádné prohlídky a její případné výsledky – povinnosti zaměstnavatele v případě, že zaměstnanec je zdravotně nezpůsobilý • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť
 • sankce za neprovedení pracovnělékařských prohlídek • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce • povinnosti zaměstnavatele

Zákoník práce a jeho transpozice – naplnění Směrnice EU

 • směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách
 • uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce • nelegální práce • uzavírání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru
 • zásadní změny v uzavírání dohody o pracích mimo pracovní poměr • dohody o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti, již od 1.9. 2023 a 1.1.2024 • odlišnosti mezi pracovní smlouvou a dohodami, odměňování „dohodářů“ a nově, určování směn, vedení evidence o odpracované době, poskytování zákonných příplatků , překážek v práci a dovolená – názorné příklady, účast na pojištění, uplatnění možných slev na dani, úrazové pojištění při výkonu práce • změny pracovního poměru • přeložení zaměstnance • pracovní cesty zaměstnanců • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti
 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • dohodou • výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy při doručování písemností a možné formy • výtka zaměstnavatele zaměstnanci
 • další důležité změny v Zákoníku práce – informování o obsahu pracovního poměru a dohod o provedení práce a pracovní činnosti • vysílání zaměstnanců do zahraničí • novinky při výkonu práce zaměstnance mimo pracoviště (práce z domova) • skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu • doporučené postupy, a doporučený vnitřní předpis – dohoda o výkonu práce z domova

Zákon o zaměstnanosti

 • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • agenturní zaměstnání • povinnost evidovat občany EU a cizince, vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance, klady a zápory agenturního zaměstnávání • novinky u agenturního zaměstnávání – zpřísnění podmínek pro vznik agentury práce

Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody

 • určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce z domova – poznatky z praxe • pružné rozvržení pracovní doby • dny pracovního klidu • přestávky v práci • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost • názorné ukázky rozpisů směn u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou • vedení evidence pracovní doby – rozdíl v pojmech evidence docházky a pracovní doby § 96 ZP i pro DPP a DPČ
 • dovolená a její určování a následné poskytování – základní nejdůležitější informace z pohledu personalisty a vedoucích zaměstnanců • převádění dovolené z roku do roku • krácení dovolené • přerušení dovolené • dovolená za odpracované dny • proplácení dovolené, mateřská dovolená a dovolená • příklady
 • jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené • smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • překážky v práci • na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná práce , praktické zkušenosti, • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nemoc zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, atd.
 • náhrady škody v roce 2023 • pracovní úrazy • evidence pracovních úrazů • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – základní nejdůležitější informace v této oblasti • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty • věci zaměstnavatele, vzory, tiskopisy doporučené postupy • povinnosti personalistů

Odměňování zaměstnanců – důležité základní informace pro personalisty

 • zařazování zaměstnanců • mzda, plat • mzdový výměr • platový výměr • právní předpisy
 • nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy • smluvní mzda • zaručená mzda • co není mzdou, platem • obsluha mzdy – nedotknutelnost mzdy, platu, zákonné příplatky ke mzdě, platu • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu
 • nenárokové složky ke mzdě, platu • prémie, odměny • osobní příplatky • příplatek za odpolední směnu • odměna za pracovní pohotovost • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek • průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti

Zaměstnanecké benefity

 • rozvoj zaměstnanců • vzdělávání zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace )
 • péče o zdraví zaměstnanců • nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.
 • příspěvky na rekreaci, sport, kulturu • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění • životní a pracovní výročí
 • stravování zaměstnanců – stravenky, stravné, další možnosti stravování zaměstnanců • doprava zaměstnanců do zaměstnání atd. • novinky u průměrných cen pohonných hmot – průřez rokem 2023

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. září 2024, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 21154
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat