Agresivita v psychiatrii

Autor: Klára Látalová

 • Kód produktu: 89390
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-247-4454-4
 • Datum vydání: květen 2013
 • Běžná cena s DPH: 99 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -10 Kč
 • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
  Na dotaz

Odborná publikace určená psychiatrům, zdravotním sestrám, studentům lékařských a zdravotnických oborů výborně poslouží i všem pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s klienty, u nichž se projevují sklony k agresivnímu chování (lékaři rychlé záchranné služby, praktičtí lékaři, pracovníci pomáhajících profesí). Kniha čtenáře seznamuje s hlavními projevy zjevné i skryté agrese, vysvětluje její příčiny a zákonitosti. Zabývá se nejen násilím namířeným vůči okolí, ale i agresivitou pacientů vůči sobě samým – sebepoškozováním či sebevražedným jednáním. Autorka přehledně uvádí diagnózy a poskytuje doporučení pro prevenci a pro případnou léčbu. Upozorňuje na možnosti agresivního chování vzniklého na základě úzkosti, strachu, nejistoty, obav či nízkého sebehodnocení.Z obsahu
Úvod

1. Definice agrese, její měření a etiologie

1.1 Definice agrese

1.2 Měření agrese

1.2.1 Posouzení agresivity a nepřátelství v průběhu času

1.2.2 Hodnocení jednotlivých příhod agrese

1.3 Etiologie agresivity

1.3.1 Mozkové obvody

1.3.2 Neurotransmitery a další neuromodulátory

1.3.3 Genetické faktory

1.3.4 Dopady vnějších faktorů

1.3.5 Shrnutí etiologie

Literatura

2. Agresivita v nemocnicích

2.1 Prevalence agresivity v psychiatrických zařízeních

2.2 Koreláty a prediktory násilí u hospitalizovaných pacientů

2.2.1 Demografické faktory a anamnéza

2.2.2 Klinické a právní postavení agresivního pacienta

2.3 Měření rizika násilí

2.3.1 Klinické hodnocení rizika

2.3.2 Matematická měření rizika agresivity

2.4 Oběti agresivních pacientů

2.5 Personál a prostředí

2.6 Souhrn a závěr

Literatura

3. Schizofrenie

3.1 Akutní léčba agitovanosti a agresivity u schizofrenie

3.2 Dlouhodobá léčba agresivního chování u schizofrenie

3.2.1 Nefarmakologická léčba

3.2.2 Farmakologická léčba

3.3 Zneužívání návykových látek a neochota užívat léky

Závěr

Literatura

4. Bipolární afektivní porucha

4.1 Studie bipolární afektivní poruchy

4.1.1 Klinické studie

4.1.2 Epidemiologické studie

4.2 Klinické aspekty agresivního chování u bipolární poruchy

4.3 Zvládání agresivity u bipolární afektivní poruch

4.3.1 Agresivita během manické epizody v kontextu akutní agitovanosti

4.3.2 Léčebné postupy při dlouhodobé agresivitě

Závěr

Literatura

5. Agresivita u neuropsychiatrických (organických) poruch

5.1 Demence

5.1.1 Epidemiologie

5.1.2 Problémy s defi nováním, fenomenologií a hodnocením agresivity u demence

5.1.3 Prediktory a koreláty agrese u demence

5.1.4 Léčba

Závěr

5.2 Traumatické poškození mozku

5.2.1 Epidemiologie

5.2.2 Patofyziologie

5.2.3 Léčba

Závěr

5.3 Epilepsie

Závěr

Literatura

6. Agrese u deprese

6.1 Vztah mezi agresí a depresí

6.2 Vztah mezi hněvem, vztekem a hloubkou deprese

6.3 Deprese spojená se vztekem: odezva na léčbu

6.4 Záchvaty vzteku a deprese

6.4.1 Prevalence

6.4.2 Epidemiologické studie

6.4.3 Rozšířená sebevražda a deprese

6.4.4 Klinické koreláty

6.4.5 Vztek jako subtyp deprese

6.4.6 Biologické studie

6.4.7 Odezva na léčbu

Závěr

Literatura

7. Psychoaktivní látky a agresivita

7.1 Alkohol

7.2 Psychostimulancia

7.3 Opiáty

7.4 Halucinogeny

7.5 Anabolické steroidy

7.6 Benzodiazepiny

7.7 Nikotin

7.8 Vztah mezi zneužíváním psychoaktivních látek a agresivitou u psychicky nemocných

Závěr

Literatura

8. Disociální porucha osobnosti

8.1 Trestná činnost u disociálních osobností

8.1.1 Násilná kriminalita u disociální poruchy osobnosti

8.2 Biologie empatie, bezohlednosti a agresivity

8.2.1 Neuronální spoje

8.2.2 Neuromediátory a hormony

8.2.3 Genetika

8.3 Léčba, výsledky, terapeutický pesimismus: jedná se o „poškození mozku“?

8.3.1 Kognitivně-behaviorální terapie

8.3.2 Multisystémová terapie

8.3.3 Jiné psychologické léčebné přístupy

8.3.4 Farmakologická léčba

8.4 Prevence disociálního jednání: etické dilema

Závěr

Literatura

9. Hraniční porucha osobnosti

9.1 Léčba agresivity u hraniční poruchy osobnosti

9.1.1 Farmakologické přístupy

9.1.2 Psychoterapeutické přístup

Závěr

Literatura

10. Maligní narcismus

10.1 Rysy maligního narcismu

10.2 Etiologické faktory

10.2.1 Biologické faktory

10.2.2 Faktory prostředí, psychologické faktory

10.2.3 Sociální a kulturní dynamika

10.3 Maligní narcismus v psychiatrické péči

10.3.1 Léčba

Závěr

Literatura

11. Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

11.1 Psychologické trauma jako základ rozvoje PTSD a možné příčiny agresivity

11.2 Biologické základy PTSD

11.2.1 Endokrinní faktory

11.2.2 Neurochemické faktory

11.2.3 Mozkové okruhy

11.3 Základní neurobiologický model PTSD

11.4 Léčba PTSD

Závěr

Literatura

12. Poruchy chování

12.1 Diagnóza poruchy chování

12.1.1 Diagnostická kritéria poruchy chování podle MKN-10 (2008)

12.2 Prevalence

12.3 Etiopatogeneze

12.3.1 Predisponující faktory

12.3.2 Provokující faktory a spouštěče

12.3.3 Udržovací faktory a rizikové faktory recidivy

12.4 Průběh poruch chování

12.5 Diferenciální diagnostika a komorbidita

12.6 Léčba

12.6.1 Farmakoterapie

12.6.2 Psychoterapeutické přístupy

12.6.3 Jiné postupy

Závěr

Literatura

13. Psychofarmaka v léčbě agresivity a agitovanosti

13.1 Benzodiazepinová anxiolytika

13.2 Klasická antipsychotika

13.2.1 Incizivní klasické antipsychotikum – haloperidol

13.2.2 Sedativní klasická antipsychotika

13.3 Atypická antipsychotika

13.3.1 Ziprasidon

13.3.2 Olanzapin

13.3.3 Amisulprid

13.3.4 Aripiprazol

13.3.5 Quetiapin

13.3.6 Risperidon

13.3.7 Klozapin

13.4 Beta-blokátory a stabilizátory nálady v léčbě přetrvávající agresivity

13.4.1 Beta-blokátory

13.4.2 Stabilizátory nálady

13.5 Jiné látky

Závěr

Literatura

Závěr

Chcete se na něco zeptat?