Aktuality v personální a mzdové oblasti ve 3. a 4. čtvrtletí • včetně zpřísnění podmínek pro občany Ukrajiny • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Cíl: seminář vás souhrnně seznámí se změnami v personalistice, mzdovém účetnictví a daních, které byly zveřejněny a vstoupily v platnost v 1. pololetí 2022. Bude též upozorněno na novelu vyhlášky o cestovních náhradách a další žhavé novinky pro II. pololetí roku 2022.

Program semináře:

zásadní změny v zákoně o dani z příjmu v souvislosti s podporou Ukrajiny

 • daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině a podmínky, za kterých bude moci tyto dary uplatnit v rámci zdaňovacího období roku 2022 • rozšíření okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout a okruhu účelů, na které lze dar poskytnout
 • prodloužení doby navýšení maximální hodnoty daru, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně na 30% o další jeden rok • prokazování hodnoty a účelu darů – Pokyn GFŘ D-22 • výdaje na bezúplatné nepeněžní plnění versus snížení základu daně podle § 15 • zvláštní dary, které budou nově osvobozeny od daně

dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnance

 • pojem referentské motorové vozidlo a jeho používání příslušným zaměstnancem
 • zásady, které musí zaměstnavatel nastavit při používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem pro účely pracovních cest, ale i cest soukromých
 • vyúčtování soukromě ujetých kilometrů a možné jeho způsoby • změny od 14.5. u průměrných cen pohonných hmot benzinu a nafty
 • navýšení vyměřovacího základu o 1% z pořizovací ceny motorového vozidla, které zaměstnanec může používat i pro soukromé účely • Změny, v § 6 Zákona o dani s účinností od 1.7. – ponížení tohoto procenta na 0,5% za splnění určitých podmínek, ze strany zaměstnavatele
 • názorné příklady a doporučené vnitřní předpisy – dohoda o svěření motorového vozidla zaměstnanci

zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny

 • omezení doby v kategorii pojištěnců za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát, udělování víz o udělení dočasné ochrany a doložení podmínky jednoznačného pobytu na území ČR, omezení poskytování humanitární podpory, možné poskytování dávek státní sociální podpory pro uprchlíky – sociální příspěvky, příspěvky na ubytování, atd.
 • změny v poskytování příspěvku na domácnost nastavení dalších podmínek pro poskytování tohoto příspěvku • první praktické zkušenosti se zaměstnáváním uprchlíků – problém jazykové bariéry, zdravotní způsobilosti k výkonu práce, zapracování, pracovní morálka – dodržování bezpečnostních předpisů podle našich právních předpisů • případné řešení škody za újmu na zdraví zaměstnance, a případné řešení škody, kterou způsobil zaměstnanec na majetku a hodnotách zaměstnavatele • problémy z prokazování místa pobytu
 • sjednávání délky trvání pracovně právního vztahu • kvalifikační kurzy pro oblast zdravotnictví a sociální péče • intenzivní jazykové kurzy
 • agenturní zaměstnávání cizinců a jejich následné pronájmy pro uživatele po dohodě mezi agenturou práce a uživatelem – případná rizika, která mohou nastat, pokud nebudou nastavena jasná pravidla při zaměstnávání cizince – agenturního zaměstnance

připravované změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti – implementace norem EU

 • nastavení docházkového systému, obsah dohod, nastavení pracovního režimu, další možné nároky pro zaměstnance činné na základě těchto zvláštních pracovně právních vztahů oproti současné právní úpravě • dodržení zásady rovnosti odměňování – viz § 110 a § 111 Zákoníku práce
 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění • souběhy několika dohod u jednoho zaměstnavatele a případný vznik účasti na pojištění
 • kdy se jedná o zaměstnání malého rozsahu u dohody o pracovní činnosti, u statutárů, ale i u pracovního poměru • uzavírání dohod na dobu určitou nebo neurčitou • pracovní úrazy u „dohodářů“• celá řada názorných příkladů a vzory obsahu příslušných pracovně právních vztahů • na co se zaměřuje inspekce práce, a případné sankce za nedodržení daných podmínek

srážky ze mzdy 2022

 • stanovisko vrchního soudu o uznání započitatelnosti navýšení částky normativních nákladů na bydlení zákonem 17/2022 o 1120 Kč • další navýšení nezabavitelných částek od 1.7.2022 – opětovné zvýšení životního minima na jednotlivce • názorná ukázka výpočtů podle poslední právní úpravy
 • navýšení případných dopočtů nezabavitelných částek v rámci nejednotného výkladu v období leden – květen roku 2022

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. října 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19604
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat