Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování (2., aktualizované a rozšířené vydání)

Autor: Jiří Fotr, Jiří Hnilica

 • Kód produktu: 89594
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 304
 • Vazba: brož., 17×24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5104-7
 • Datum vydání: duben 2014
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -24 Kč
 • Vaše cena s DPH: 175 Kč
ks
  V prodeji

Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování, a to s využitím praktických příkladů. Nové vydání se podrobněji věnuje využití scénářů a rozhodovacích stromů v analýze rizika. Výrazněji je rozšířena také problematika optimalizace tvorby portfolia z hlediska analýzy rizika a hodnocení rizika. V knize jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových variant včetně významných nástrojů analýzy rizika (matice hodnocení rizik, analýza citlivosti, analýza scénářů, simulační přístupy apod.). Značná pozornost je věnována zejména simulaci Monte Carlo, která se v současnosti řadí mezi nejúčinnější nástroje analýzy rizika. Dozvíte se, jak sestavit vhodný simulační model s využitím expertních názorů a statistické analýzy dat a jak správně interpretova

t jeho výsledky. Publikace se také věnuje metodám a nástrojům optimalizace finančních a investičních rozhodnutí za rizika či problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika a možnostem jejich řešení. Všechny příklady jsou ke stažení na webové adrese nakladatelství Grada. Autory knihy jsou uznávaní špičkoví odborníci prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., a doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Kniha je určena manažerům a specialistům firem a finančních institucí a studentům vysokých škol ekonomického zaměření.Obsah knihy:


O autorech 9

Slovo úvodem 10

Část I Analýza a hodnocení rizika

1. Analýza rizika, pojetí rizika a jeho klasifikace 14

1.1 Riziko a hospodářské výsledky 14

1.2 Analýza rizika a její postavení v rámci managementu rizika 16

1.3 Pojetí rizika a nejistoty 17

1.4 Klasifikace rizik 20

Shrnutí 23

Literatura 24

2. Identifikace rizik a stanovení jejich významnosti 25

2.1 Identifikace rizik 25

2.1.1 Dekompozice objektu analýzy rizika 25

2.1.2 Náplň identifikace 25

2.1.3 Nástroje identifikace a informační zdroje 26

2.1.4 Subjekty podílející se na identifikaci rizik 27

2.1.5 Požadavky na identifikaci rizik 27

2.2 Stanovení významnosti rizik 28

2.2.1 Analýza citlivosti 29

2.2.2 Matice hodnocení rizik 37

2.2.3 Pravděpodobnostní stupnice 40

2.2.4 Stupnice měření dopadů 43

2.2.5 Hodnocení příležitostí 50

2.2.6 Dokumentace identifikace a hodnocení rizik 50

2.2.7 Využití výsledků identifikace a hodnocení rizik 51

Shrnutí 52

Literatura 54

3. Měření rizika, jeho hodnocení a výběr rizikových variant 56

3.1 Měření rizika 56

3.1.1 Číselné charakteristiky rizika 56

3.1.2 Kvalitativní charakteristiky rizika 62

3.2 Hodnocení rizika 63

3.2.1 Riziková kapacita a přijatelné riziko 63

3.2.2 Postoj k riziku 64

3.3 Výběr rizikových variant 66

3.3.1 Pravidlo střední hodnoty a rozptylu 66

3.3.2 Pravidla stochastické dominance 71

Shrnutí 75

Literatura 76

Část II Simulace Monte Carlo v analýze rizika

4. Simulace Monte Carlo 78

4.1 Charakter simulace Monte Carlo 78

4.2 Postup při simulaci Monte Carlo 81

4.3 Přednosti a nedostatky simulace Monte Carlo 93

Shrnutí 94

Literatura 94

5. Expertní názory v simulačních modelech 96

5.1 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů s využitím expertních názorů 96

5.1.1 Rovnoměrné rozdělení 97

5.1.2 Trojúhelníkové rozdělení 97

5.1.3 BetaPERT rozdělení 99

5.1.4 Rozdělení definované uživatelem 101

5.1.5 Ano/ne rozdělení (Bernoulliho rozdělení) 105

5.1.6 Stanovení rozdělení pravděpodobností událostí 105

5.1.7 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti při odlišných

názorech expertů 107

Shrnutí 110

Literatura 110

6. Statistická analýza dat ve finančním modelování 112

6.1 Úvod do statistické analýzy dat 112

6.2 Metody odhadu pravděpodobnostních rozdělení 114

6.2.1 Neparametrické metody 114

6.2.2 Parametrické metody 119

6.3 Metody odhadu nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení 121

6.3.1 Klasická statistika 122

6.3.2 Bootstrap 128

6.3.3 Bayesova statistika 133

Shrnutí 137

Literatura 138

7. Modelování závislostí mezi rizikovými faktory 140

7.1 Korelace 140

7.2 Obálková metoda 143

7.3 Závislost definovaná pomocí vyhledávacích tabulek 149

7.4 Závislost definovaná pomocí logických podmínek 150

Shrnutí 152

Literatura 153

8. Simulace Monte Carlo - souhrnný příklad 154

8.1 Stanovení rizikových faktorů jako pravděpodobnostních rozdělení 157

8.2 Analýza citlivosti v simulačním modelu 159

8.2.1 Vlastní simulace a interpretace výsledků 164

Shrnutí 171

Literatura 172

Část III Aplikace scénářů, rozhodovacích stromů a simulace Monte Carlo ve finančním a investičním rozhodování

9. Simulační přístupy při oceňování podniku 176

9.1 Problém záměny středních a nejpravděpodobnějších hodnot 178

9.2 Problém vzájemné závislosti rizikových faktorů 180

9.3 Problém závislosti rizikových faktorů v čase

a NPV-at-Risk 182

9.4 Přesun daňové ztráty do budoucích let

a NPV-at-Risk 186

Shrnutí 189

Literatura 190

10. Scénáře a rozhodovací stromy v analýze rizika 192

10.1 Scénáře 192

10.1.1 Pojetí scénářů 192

10.1.2 Kvalitativní a kvantitativní scénáře 193

10.1.3 Tvorba kvantitativních scénářů 195

10.1.4 Simulace Monte Carlo ve scénářích 200

10.1.5 Přednosti a omezení scénářů 208

10.1.6 Faktory úspěšnosti scénářů 210

10.2 Rozhodovací stromy 211

10.2.1 Charakteristika rozhodovacích stromů 211

10.2.2 Tvorba rozhodovacího stromu 211

10.2.3 Stanovení optimální strategie pomocí rozhodovacího stromu 214

10.2.4 Analýza citlivosti v rozhodovacím stromu 215

10.2.5 Uplatnění simulace Monte Carlo v rozhodovacích stromech 222

10.2.6 Přednosti a omezení rozhodovacích stromů 227

Shrnutí 228

Literatura 230

11. Optimalizace tvorby portfolia za rizika 232

11.1 Charakter úlohy tvorby portfolia 232

11.2 Deterministické ekvivalenty úlohy stochastické optimalizace portfolia 234

11.2.1 Optimalizace portfolia při jediném omezení 235

11.2.2 Optimalizace portfolia při více omezeních 236

11.3 Stochastická optimalizace 241

11.3.1 Optimalizace portfolia projektů 242

11.3.2 Optimalizace portfolia finančních investic 254

11.4 Diverzifikace a riziko 260

11.4.1 Vliv diverzifikace na riziko 260

11.4.2 Statistická závislost složek portfolia a jeho riziko 262

11.4.3 Diverzifikace a systematické riziko 264

Shrnutí 266

Literatura 268

Část IV Implementace analýzy rizika

12. Implementace analýzy rizika - problémy a doporučení 272

12.1 Odlišnosti tradičních a pravděpodobnostních přístupů 272

12.2 Obtíže a bariéry implementace analýzy rizika 273

12.3 Doporučení k implementaci analýzy rizika 274

12.4 Přínosy a omezení implementace analýzy rizika 279

Shrnutí 280

Literatura 281

Přílohy I-IV

Příloha I - Základní statistické charakteristiky náhodných veličin 284

Příloha II - Odhad nejistoty parametrů normálního rozdělení 290

Příloha III - Náhrada spojitého faktoru rizika faktorem diskrétním 292

Literatura 294

Příloha IV - Expertní odhady, jejich získávání a zpracování 295

Summary 297

Rejstřík 298

Chcete se na něco zeptat?