Archivnictví a spisová služba • jak nakládat s písemnostmi • novela zákona a vyhlášky

Určen pro: pracovníky podatelen, spisoven, sekretářky a administrativní pracovníky jak veřejnoprávních tak soukromoprávních původců.

Cíl: seminář je zaměřen na problematiku odborné správy dokumentů – spisové služby v organizaci. Je věnován praktickým otázkám postupu při evidenci, oběhu, ukládání a vyřazování analogových a digitálních dokumentů v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a vyhlášky.

Program semináře:

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpis
 • novela zákona účinná od 24.4.2019 v souvislosti s přijetím zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů)
 • vyhláška č. 259/20012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • novela vyhlášky účinná od 1.7.2019 v souvislosti se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; menší změna vyhlášky týkající se výstupních formátů pro účetní záznamy v elektronické podobě je účinná již od 1.4.2019 (vyhláška č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě)
 • právní předpisy související, např. zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • spisové řády a spisové a skartační plány • jejich tvorba
 • příjem • evidence • oběh • vyřizování • odesílání • ukládání digitálních i analogových dokumentů
 • datové zprávy
 • ukládání dokumentů ve spisovnách
 • vyřazování dokumentů u veřejnoprávních a soukromoprávních původců
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. listopadu 2019, 9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol: 15708
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat