Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi

Autor: Kateřina Ryglová, Michal Burian, Ida Vajčnerová

  • Kód produktu: 88914
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 216
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4039-3
  • Datum vydání: září 2011
  • Vaše cena s DPH: 299 Kč
ks
    Na dotaz

Prakticky zaměřená publikace s mnoha příklady je určena zejména podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a vzhledem k tomu, že představuje i teoretická východiska, tak i studentům středních a vysokých škol. Kniha pojednává o jednotlivých oblastech cestovního ruchu (CR): počínaje ubytovacími a stravovacími službami přes dopravní služby až po služby průvodců a cestovní kanceláře a agentury. Dále se věnuje řízení destinace a financování rozvoje CR a legislativním podmínkám CR, aplikuje principy marketing managementu do cestovního ruchu a přibližuje specifické techniky CR, jako např. franchising nebo revenue/yield management, a specifické formy CR, jako je kongresový CR, CR na venkově či golfová turistika. Čtivá publikace shrnuje všechny důležité oblasti cestovního ruchu (teoretické východisko plus praktická aplikace) a poskytuje tak čtenářům komplexní přehled od obecných zákonitostí až po specifické nástroje řízení cestovního ruchu.


Obsah:


O autorech 11

Předmluva 13

1 Úvod 15

Literatura a prameny ke kapitole 16

2 Vymezení cestovního ruchu 17

2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18

2.2 Typologie cestovního ruchu 19

2.2.1 Formy cestovního ruchu 19

2.2.2 Druhy cestovního ruchu 20

2.3 Specifika trhu cestovního ruchu 22

Literatura a prameny ke kapitole 23

3 Vývoj cestovního ruchu 24

3.1 Prvopočátky cestovního ruchu 25

3.2 Moderní cestovní ruch 25

3.3 Novodobý cestovní ruch 26

3.3.1 Československo / Česká republika 26

3.3.2 Cestovní ruch na Západě 26

3.4 Současné období (po roce 1989) 27

3.4.1 Vývoj v Československu / České republice 27

3.4.2 Charakteristické rysy a požadavky současného cestovního ruchu 31

Literatura a prameny ke kapitole 32

4 Faktory ovlivňující cestovní ruch 34

4.1 Lokalizační faktory 34

4.1.1 Přírodní podmínky 34

4.1.2 Společenské atraktivity 35

4.1.3 Význam lokalizačních faktorů pro marketing destinací 35

4.2 Realizační faktory 35

4.2.1 Doprava 36

4.2.2 Infrastruktura služeb 36

4.3 Selektivní (stimulační) faktory 37

4.3.1 Objektivní stimulační faktory 38

4.3.2 Subjektivní stimulační faktory 39

Literatura a prameny ke kapitole 39

5 Regiony, destinace 40

5.1 NUTS 40

5.2 Mikroregiony, turistické regiony, euroregiony 40

5.2.1 Mikroregiony 40

5.2.2 Turistické regiony 40

5.3 Destinace 42

Literatura a prameny ke kapitole 43

6 Řízení cestovního ruchu v ČR 45

6.1 Kompetence v oblasti řízení cestovního ruchu 45

6.1.1 Stát (NUTS 1) 45

6.1.2 Kraje (NUTS 3) 46

6.1.3 Obce a města (NUTS 5) 47

6.1.4 Sdružení obcí 47

6.1.5 Podnikatelský sektor 47

6.1.6 Turistické informační centrum 47

Literatura a prameny ke kapitole 48

7 Materiálně-technická základna 49

7.1 Ubytovací služby v cestovním ruchu 49

7.1.1 Členění ubytovacích zařízení 49

7.1.2 Hromadná ubytovací zařízení 50

7.1.3 Individuální ubytovací zařízení 51

7.1.4 Terminologie ubytovacích služeb 51

7.1.5 Základní aspekty provozu ubytovacího zařízení 52

7.1.6 Klasifikace ubytovacích zařízení 55

7.2 Stravovací služby v cestovním ruchu 56

7.2.1 Společné stravování 56

7.2.2 Catering 57

7.2.3 Terminologie stravovacích služeb 58

7.2.4 Základní aspekty provozu stravovacího zařízení 59

7.3 Cestovní kanceláře a agentury 60

7.3.1 Předmět činnosti 60

7.3.2 Situace na trhu v ČR a zahraničí 61

7.3.3 Specifika služeb cestovních kanceláří 62

7.4 Služby průvodců 63

7.5 Dopravní služby v cestovním ruchu 64

7.5.1 Železniční doprava 65

7.5.2 Silniční doprava 66

7.5.3 Letecká doprava 67

7.5.4 Vodní (lodní) doprava 69

7.5.5 Cyklodoprava, cykloturistika 71

7.5.6 Další druhy dopravy 73

Literatura a prameny ke kapitole 73

8 Legislativní podmínky pro služby CR 74

8.1 Základní legislativní rámec 74

8.1.1 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 74

8.1.2 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 74

8.1.3 Vyhláška MMR o obecných technických požadavcích na stavbu 75

8.1.4 Daň z příjmů 75

8.1.5 Daň z nemovitostí 76

8.1.6 Daň silniční a použití vozidla pro podnikatelské účely 76

8.1.7 Daň z přidané hodnoty, DPH 77

8.1.8 Poplatky koncesionářské a autorské 77

8.1.9 Program statistických zjišťování 77

8.1.10 Požární bezpečnost, bezpečnost práce 77

8.1.11 Další zákony 77

8.2 Legislativa pro ubytovací služby 78

8.2.1 Ubytovací služby - obsahová náplň, živnost ohlašovací volná 78

8.2.2 Hostinská činnost - obsahová náplň, živnost ohlašovací řemeslná 79

8.2.3 Poplatky místní 79

8.2.4 Evidence činností, informační a registrační povinnosti, ochrana osobních údajů 79

8.3 Legislativa pro stravovací služby 83

8.3.1 Vyhláška 252/2004 sb., o požadavcích na pitnou a teplou vodu 84

8.3.2 Podmínky provozu stravovacího zařízení 84

8.3.3 HACCP 85

8.4 Legislativa pro služby cestovních agentur a kanceláří 87

8.4.1 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -

obsahová náplň, živnost volná 87

8.4.2 Provozování cestovní kanceláře - obsahová náplň, živnost koncesovaná 87

8.4.3 Zájezd, cestovní smlouva 88

8.5 Legislativa pro průvodcovské činnosti 90

8.6 Legislativa pro silniční osobní motorovou dopravu 90

8.7 Další živnosti volné 91

8.8 Pasová a celní služba 91

8.8.1 Schengenský prostor 92

8.8.2 Víza 92

8.8.3 Celní kontrola 93

8.8.4 Devizová kontrola 94

Literatura a prameny ke kapitole 94

9 Využití principů marketingového managementu v cestovním ruchu 96

9.1 Vlastnosti služeb cestovního ruchu 96

9.2 Rozhodovací proces a psychologické aspekty účastníků cestovního ruchu 98

9.2.1 Specifika rozhodovacího procesu 101

9.3 Nástroje marketingu v cestovním ruchu 102

9.3.1 Strategické analýzy 103

9.3.2 Marketingová strategie a taktika 107

9.3.3 Marketingový mix 108

9.3.4 Product - produkt 111

9.3.5 Price - cena 115

9.3.6 Place - distribuce 122

9.3.7 Promotion - propagace 124

9.3.8 Packaging - balíčky služeb 134

9.3.9 Programming - programování 136

9.3.10 People - lidé 136

9.3.11 Partnership - partnerství 136

9.4 Segmentace trhu cestovního ruchu 137

9.4.1 Proces segmentace 138

9.4.2 Segmentační kritéria 139

9.5 Kvalita služeb v cestovním ruchu 141

9.5.1 Kvalita jako komplexní otázka 141

9.5.2 Přístupy k hodnocení kvality 142

9.5.3 Kvalita z pohledu udržitelnosti v CR 144

9.6 Marketing destinace 149

9.6.1 Strategický marketing destinací 150

9.6.2 Životní cyklus destinace 151

9.6.3 Velikost destinace a její konkurenceschopnost 152

9.6.4 Image destinace 154

9.6.5 Positioning (umisťování produktu) 156

9.6.6 Branding (politika značky) 158

9.6.7 Systémy klíčových produktů (obchodů) 160

9.6.8 Distribuční sítě 160

Literatura a prameny ke kapitole 161

10 Destinační management 163

10.1 Organizace cestovního ruchu v destinaci 163

Literatura a prameny ke kapitole 166

11 Speciální techniky v cestovním ruchu 167

11.1 Timesharing 167

11.2 Franchising 168

11.3 Revenue/yield management (RYM) 169

11.3.1 Systémy a procedury 170

11.3.2 Strategické a taktické plánování 171

11.3.3 Systémy zpětné vazby 173

Literatura a prameny ke kapitole 174

12 Podpora cestovního ruchu z veřejných zdrojů 176

12.1 Poslání a struktura podpůrných finančních nástrojů 176

12.2 Příprava projektu 178

12.2.1 Prvotní analýza charakteru projektu a finančního zdroje 179

12.2.2 Základní požadavky na žadatele a projekty 180

12.2.3 Realizace projektu 183

12.2.4 Udržitelnost výstupů projektu 184

Literatura a prameny ke kapitole 185

13 Specifické formy cestovního ruchu 186

13.1 Cestovní ruch dětí a mládeže 188

13.2 Cestovní ruch seniorů (50+) 189

13.3 Kongresový a incentivní CR (KIT) 190

13.4 Golfová turistika 192

13.5 Lázeňství a wellness 194

13.6 Cestovní ruch na venkově 196

13.7 Pěší a cykloturistika 200

13.8 Náboženský cestovní ruch 202

13.9 Kosmická turistika 203

Literatura a prameny ke kapitole 203

Přílohy 206

Příloha 1:

Vytvoření metodiky hodnocení vhodnosti investičních záměrů

v rekreační plavbě v ČR 206

Příloha 2:

Hodnocení plnění zásad udržitelného cestovního ruchu

v ubytovacím zařízení podle ECEAT Quality Label 211

Shrnutí/Summary 213

Chcete se na něco zeptat?