Čtení a dyslexie

Autor: Jiří Jošt

 • Kód produktu: 89355
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 384
 • Vazba: brož., 17×24 cm
 • ISBN: 978-80-247-3030-1
 • Datum vydání: březen 2013
 • Běžná cena s DPH: 149 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -15 Kč
 • Vaše cena s DPH: 134 Kč
ks
  V prodeji

Publikace je určena pro všechny, kdo se zajímají o čtení, čtenářství a vývojovou dyslexii, jež je nejčastější odchylkou od normálního vývoje čtení. Text je rozdělen do tří částí: v první se čtenář seznámí s pojmem čtení, s typologií dyslexie a s různými teoretickými přístupy k jejímu zkoumání. Autor se věnuje též interakci pracovní paměti a dyslexie, vlivu prostředí a dědičnosti na vývoj čtení a dlouhodobým účinkům dyslexie na život jedince. Druhá část je věnována vztahu čtení a očních pohybů – zabývá se pozorností při čtení, čerpáním čtenářské informace či modely čtení. Část třetí je věnována vývojové dyslexii. Kniha bude přínosem pro studenty humanitních oborů (fakulty pedagogické a filozofické) a oborů neurobiologických (fakulty přírodovědecké či lékařské) i pro odborníky v praxi.Obsah knihy:


ČÁST I. POJEM DYSLEXIE, JEJÍ TEORIE A PROBLÉMY

1. Pojem dyslexie

1.1 Diagnostický a statistický manuál DSM-IV-TR

1.2 Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10

1.3 Výhrady k diskrepanci IQ – čtení

2. Markery

2.1 Deskriptivní markery

2.2 Substantivní markery

2.3 Topické markery

2.4 Doplňkové markery

2.5 Korelace

3. Obraz dyslexie a její typy

3.1 Typologie podle Z. Matějčka

3.2 Inverzní tendence

3.3 Typologie podle D. Bakkera

4. Fonologická teorie

4.1 Podstata fonologické teorie

4.2 Včasné vyhledávání a pomoc rizikovým dětem

4.3 Skladba fonologických schopností

4.4 Vztah mezi složkami fonologické schopnosti a jejich vývoj

4.5 Vztah fonologických schopností ke čtení

4.6 Dekódování fonologické versus ortografické

4.7 Soulad ortograficko-fonologický ve vztahu ke čtení a dyslexii

5. Hypotéza dvojího deficitu a teorie rychlého zpracování podnětů

5.1 Historie

5.2 Test rychlého pojmenování

5.3 Vztah časového deficitu a fonémového uvědomění

5.4 Diagnostická schopnost testu rychlého pojmenování

5.5 Teorie rychlého zpracování podnětů

6. Teorie vizuálního deficitu

7. Magnocelulární teorie

7.1 Magnocelulární a parvocelulární systém

7.2 Sustentativní a tranzitorní systém

7.3 Testy užívané při vyšetřování magnocelulární funkce

8. Cerebelární (mozečková) teorie

9. Neurobiologický přístup

9.1 Analýza post-mortem

9.2 Aplikace zobrazovacích metod

9.3 Evokované potenciály

10. Úrovně, na kterých dyslexie existuje

11. Je výklad jednotlivých teorií vyčerpávající?

12. Pracovní paměť

12.1 Model pracovní paměti

12.2 Pracovní paměť a čtení

12.3 Pracovní paměť a dyslexie

13. Prostředí, dědičnost a vývoj čtení

13.1 Úvod a základní pojmosloví

13.2 Metodologie

13.3 Vlivy dědičnosti a prostředí na čtenářské vlastnosti

13.4 Vliv rodinného prostředí na pozdější čtení

13.5 Působení rodičů-dyslektiků na dítě

14. Dlouhodobé účinky dyslexie na život jedince

ČÁST II. ČTENÍ A OČNÍ POHYBY

15. Oční pohyby

15.1 Oční pohyby obecně

15.2 Oční pohyby a čtení

16. Percepční rozpětí

16.1 Pojem percepčního rozpětí a metody výzkumu

16.2 Percepční rozpětí a čtení

17. Čerpání čtenářské informace a oční pohyby

18. Pozornost, čtení a oční pohyby

18.1 Pozornost a percepční rozpětí

18.2 Přesuny pozornosti a oční pohyby

18.3 Pozornost zjevná versus skrytá

18.4 Úrovně pozornosti

18.5 Pozornost mikro- a makrokuželová

18.6 Integrace pozornosti a očních pohybů jako podmínka čtení

19. Kontrola očních pohybů při čtení

19.1 Úrovně kontroly – kdy a kam oči přemístit

19.2 Vliv parafoveální informace na rozhodování, kdy a kam oči přemístit

19.3 Fixační pozice

19.4 Sakády

19.5 Individuální rozdíly v očních pohybech při čtení

20. Modely čtení

20.1 Morrisonův procesní model

20.2 Procesní model E-Z Reader

20.3 O’Reganův okulometrický model

21. Oční pohyby a pracovní paměť

21.1 Role očních pohybů v pracovní paměti

21.2 Vztah pracovní paměti, čtení a očních pohybů

ČÁST III. OČNÍ POHYBY U DYSLEKTIKŮ

22. Z historie výzkumu očních pohybů u dyslektiků

22.1 Pavlidisův výzkum

22.2 Reakce na Pavlidisův výzkum

22.3 Soudobý pohled

23. Mozečková hypotéza a oční pohyby

23.1 Nystagmus a jeho funkce při vizuálním sledování

23.2 Nystagmus a dyslexie

23.3 Senzoricko-motorické učení dyslektiků

24. Antisakády

24.1 Pojem antisakády

24.2 Antisakády a diagnostika dyslexie

25. Expresní sakády

25.1 Pojem expresní sakády

25.2 Expresní sakády a dyslexie

26. Sakády dyslektiků

26.1 Sakády v neverbálních úlohách

26.2 Účinek gravitačního středu a adjustace čtenářských sakád

27. Fixační instabilita

28. Vergence a binokulární kontrola

28.1 Vergence při čtení a binokulární (fixační) stabilita

28.2 Test Dunlopové

28.3 Binokulární instabilita a její náprava

28.4 Vergence a fonologické schopnosti

28.5 Binokulární kontrola během sakád

29. Plynulé sledovací oční pohyby

Doslov

Příloha

Literatura

Chcete se na něco zeptat?