Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2019

Určeno pro: účetní a ekonomy územních samosprávných celků (ÚSC), příspěvkových organizací (PO), dobrovolných svazků obcí (DSO) a také pro pracovníky obcí a krajů, kteří provádějí kontroly u zřízených PO, kontrolorům a interním auditorům

Program semináře:

 • legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2019 • změny zákona o daních z příjmů • zákon o účetnictví • prováděcí vyhláška a účetní standardy • zákon o rezervách a opravných položkách
 • daňové dopady výpůjček a bezúročných zápůjček – nově podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmu pouze pro p.o. a ÚSC • kdy je výhodné neuplatnit • pro státní p.o. neplatí osvobození vždy
 • stručný výklad podstatných ustanovení zákona o daních z příjmů • činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů - od §18 zákona o daních z příjmů – výklad změn pro veřejně prospěšné poplatníky • výjimky pro poskytovatele zdravotních služeb
 • druhy činností • definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti • osvobození od daně
 • základ daně a sazba daně
 • položky snižující základ daně • daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění • případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití v období r. 2019
 • výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
 • stručný výklad zákona o rezervách a opravných položkách • aplikace pro r. 2019, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek • rezervy na opravy, jejich tvorba a čerpání • doložení výše finančních prostředků
 • posouzení významných nákladů a výnosů zahrnutých v účetním hospodářském výsledku z hlediska ovlivnění základu daně z příjmů právnických osob • dotace, příspěvky na provoz, ostatní peněžní i nepeněžní příjmy neziskových subjektů
 • daňově neúčinné zaúčtované náklady • odpisy majetku daňové a účetní • vstupní cena • druhy odpisů, zůstatkové ceny účetní a daňové • jak na odpisy majetku svěřeného p.o. zřizovatelem
 • prodej a pronájem majetku • ve vlastnictví p. o. i zřizovatele
 • časové rozlišení • dohadné položky
 • změny reálných hodnot • vliv na základ daně z příjmů
 • zdaňování příjmů a uplatňování výdajů ve vazbě na smluvní vztahy v oblasti darů • sponzorství • reklamy
 • formulář platný pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2019
 • procesní legislativa • daňový řád • dodatečná přiznání • opravné přiznání • lhůty k vyměření • daňová kontrola
 • příklad sestavení přiznání k dani z příjmů za r. 2019 – na základě konkrétní výsledovky, aplikace získaných informací v praxi
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 7. února 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22576
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat