Diagnostika a terapie ADHD - Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Autor: Michal Miovský a kolektiv

 • Kód produktu: 92356
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 208
 • Vazba: brož., 16,7x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0387-4
 • Datum vydání: říjen 2018
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 263 Kč
ks
  V prodeji
ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.

 

Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných adiktologických programech.

 

Významným přínosem publikace je zmapování ADHD z mnoha pohledů:

 

rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje osobnosti
genderové odlišnosti
ADHD a jednotlivé návykové látky
ADHD a závislosti (kouření, gambling, patologické stravovací návyky aj.)
ADHD a jiné duševní poruchy onemocnění
diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie
léčba v terapeutické komunitě

 

Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme setkávat stále častěji.
 
OBSAH:
1. Epidemiologie ADHD (Adam Kulhánek)
1.1 Prevalence ADHD u dětí a dospívajících
1.2 Prevalence ADHD v dospělé populaci
1.3 Prevalence ADHD u uživatelů návykových látek

2. ADHD a jeho souvislosti v kontextu užívání návykových látek (Michal Miovský, Lenka Šťastná, Lenka Čablová, Eva Rubášová, Nikola Chládková, Kamil Kalina)
2.1 Komorbidní výskyt ADHD a závislostí na návykových látkách
2.2 ADHD v kontextu terapeutických komunit pro drogově závislé
2.3 Copingové strategie a ADHD
2.4 Genderová specifika u klientů s ADHD – výsledky sekundární analýzy původní pilotní studie v ČR
      Komplikace v léčbě z hlediska genderové odlišnosti
      Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby z pohledu genderové odlišnosti

3. Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých adiktologických pacientů (Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová, Kamil Kalina)
3.1 Vymezení ADHD podle MKN-10 a DSM-V
3.2 Diagnostika ADHD v dospělosti
3.3 Screeningové nástroje pro posouzení symptomů ADHD
3.4 Diagnostický rozhovor
3.5 Neuropsychologické vyšetření
3.6 Pozorování chování v průběhu celého vyšetření
3.7 Posouzení dalších deficitů a narušení
3.8 Doporučení pro praxi

4. Léčba ADHD
4.1 Farmakoterapie poruchy pozornosti a hyperaktivity v dospělosti (Pavel Mohr)
      Farmaka v léčbě poruchy pozornosti
      Principy farmakoterapie ADHD v dospělosti
      Farmakoterapie ADHD a závislosti
4.2 Psychoterapeutická léčba ADHD v kontextu adiktologických programů (Kamil Kalina)
      Uplatnění psychoterapie v léčbě ADHD
      Psychoterapeutické přístupy v léčbě ADHD
      ADHD, závislostní porucha a psychoterapie
      Závěr: hledání optimální integrace

5. Komorbidity v kontextu ADHD
5.1 ADHD a kouření tabáku (Adam Kulhánek)
      Kouření tabáku u pacientů s ADHD
      Rozvoj ADHD v důsledku expozice tabákovému kouři
5.2 ADHD a gambling (Lenka Richterová, Lenka Šťastná)
5.3 ADHD a další psychiatrické komorbidity (Lenka Richterová, Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová)
      ADHD a poruchy nálady, úzkostné poruchy a deprese
      ADHD a poruchy osobnosti

6. Vybrané klinické souvislosti s ADHD u dospělých
6.1 Nutrice a ADHD u dospělých (Martina Košťáková)
      Jak jídlo působí na náš mozek
      Závislost na jídle
      Závislost na jídle a ADHD
     Stravování a ADHD
6.2 Zvládání zátěže u závislých pacientů s komorbidním ADHD (Nikola Chládková)

7. Kazuistické studie
7.1 Pacient komorbidně užívající více návykových látek (Ivana Křížová)
      Anamnéza
      Psychologické vyšetření
      Užívání drog a příznaky syndromu ADHD
      Terapeutický plán
      Diskuse
      Závěr
7.2 Kazuistická ilustrace osoby uživatele se symptomatologií ADHD a komorbidními potížemi z nízkoprahového centra (Eva Rubášová)
      Kontext současné situace
      První kontakt v rámci adiktologické poradny
      Anamnéza
      Diagnostická rozvaha
      Diagnostika ADHD a aktuálních přídatných problémů
      Popis hlavních potíží podle DIVA
      Závěr

8. Výzkum ADHD v tuzemských terapeutických komunitách a širší rámec výzkumu léčby závislostí v nich
8.1 Vliv ADHD na proces a výstupy léčby – přehled výsledků pilotní studie v tuzemských terapeutických komunitách (Eva Rubášová)
      Dotazníková část zaměřená na terapeuty komunit
      Výskyt komplikací v léčbě
      Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby v terapeutické komunitě
8.2 Výzkum terapeutických komunit pro léčbu závislostí (Martin Šefránek)
      Vznik terapeutických komunit pro léčbu závislostí a počátky výzkumu
      Výsledky léčby a profil klientů v terapeutických komunitách
      Modifikace terapeutických komunit a nové skupiny klientů
      Co je terapeutická komunita, její základní prvky a jak léčba funguje
      Závěr

Závěr (Michal Miovský)
Shrnutí
      Summary
      Resumé
      Pезюме
Seznam použitých zkratek
O autorech
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

Chcete se na něco zeptat?